Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport prezentuje szczegółową analizę polskiego rynku usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw (B2B) i operatorów (rynek hurtowy). Struktura raportu została podzielona na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zarówno te głosowe jak i pozagłosowe. Osobną część stanowi analiza rynku łączy dzierżawionych i transmisji danych. Raport zawiera informacje o trendach, zmianach regulacyjnych, a także prognozach rozwoju rynku i jego głównych segmentów w kolejnych latach. W raporcie zaprezentowano również profile największych graczy działających na rynku z naciskiem na ofertę dla biznesu i usługi operatorskie. Uwzględniono ponadto wyniki finansowe, operacyjne, najważniejsze wydarzenia i plany związane z działalnością na rynku B2B. W raporcie przedstawiono dane rynkowe dotyczące największych dostawców usług telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, dzierżawy łączy, dostępu do internetu i transmisji danych dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu w Polsce.
 
 

Jakie informacje zawiera raport?

 
 • Wartości rynku i poszczególnych elementów (lata 2009-2016) wraz ze autorskimi prognozami rozwoju (lata 2017-2022 – dane liczbowe zawsze razem z komentarzem analitycznym
   
 • W ramach głównych komponentów i składowych zostały zaprezentowane wolumeny dotyczące nie tylko liczby abonentów czy przychodów osiąganych w najważniejszych segmentach rynku telekomunikacyjnego dla biznesu i rynku hurtowego (usługi głosowe mobilne i stacjonarne, usługi dostępowe, rozliczenia międzyoperatorskie), ale również bardziej szczegółowe struktury obejmujące na przykład:

- rynek usług VoIP dla segmentu B2B

- rynek usług dostępu do internetu w podziale na wielkość przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie i duże firmy)

- rynek usług dostępu do internetu w podziale na technologie dostępowe (m.in. światłowody, łącza miedziane, sieci kablowe, łącza radiowe, satelitarne)

- usługi detalicznej i hurtowej dzierżawy łączy

- usługi tranzytu, roaming krajowy i rozliczenia z MVNO

 • Usługi telefonii komórkowej dla firm  – m.in. KPI dotyczące liczby kart SIM używanych obecnie przez firmy różnej wielkości, z podziałem na karty wykorzystywane do mobilnej transmisji danych i w komunikacji machine-to-machine (M2M)
   
 • Profile firm świadczących usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce – obejmujące m.in. kluczowe wskaźniki finansowe, zakres działalności, ofertę w segmencie B2B i na rynku hurtowym, informacje na temat bieżących wydarzeń, klientów, planów
   
 • Dodatki i uzupełnienia, wykraczające poza segment usług operatorskich, ale będące istotnym elementem ekosystemu rozwiązań tylko dla biznesu, m.in. na temat rynku abonenckich centrów telefonicznych PBX (PABX) czy przetargów, których przedmiotem jest sprzęt i usługi telekomunikacyjne
   
 • Szacunki PMR odnośnie liczby przedsiębiorstw działających w Polsce, z podziałem na mikro (0-9), małe (10-49), średnie (50-249) i duże (250+) firmy, w oparciu o dane ZUS odnośnie podmiotów faktycznie odprowadzających składki

   

Kupując ten raport, uzyskujesz dostęp również do bazy polskich dostawców usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego:

 • Usług dostępu do internetu dla firm każdego typu i wielkości w Polsce
   
 • Usług mobilnej transmisji danych
   
 • Usług telefonii stacjonarnej dla przedsiębiorstw działających w Polsce
   
 • Usług dzierżawy łączy – detalicznych i hurtowych i usług transmisji danych
   
 • Hurtowych usług telekomunikacyjnych, terminacji i wymiany ruchu oraz tranzytu IP.

   

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Raport jest przeznaczony przede wszystkim dla menedżerów wyższego szczebla, dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących dla:

 • Operatorów telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostawców usług dostępu do internetu (ISP)
   
 • Firm specjalizujących się w usługach dzierżawy infrastruktury, światłowodów oraz usługach transmisji danych
   
 • Komercyjnych centrów danych
   
 • Sieci kablowych rozwijających poza rynkiem masowym dedykowane usługi dla segmentu B2B
   
 • Dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, sieciowego i IT
   
 • Podmiotów spoza branży ICT obsługujących firmy telekomunikacyjne
   
 • Firm analitycznych, badawczych, konsultingowych zajmujących się rynkiem telekomunikacyjnym
   
 • Instytucji finansowych, funduszy private equity i banków zaangażowanych i inwestujących w sektorze telekomunikacyjnym.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 • Raport jest jedynym dostępnym na polskim rynku profesjonalnym kompendium wiedzy o rynku usług telekomunikacyjnych dla firm i operatorów
   
 • Raport analizuje rynek w ujęciu ilościowym i wartościowym, wykorzystując metodę bottom-up (wartości są sumą zdefiniowanych, węższych struktur, co daje klarowny obraz całości)
   
 • W raporcie zaprezentowano szczegółowe prognozy z rozbiciem na poszczególne segmenty rynku, w ujęciu krótko (2017), średnio (2018-2019) i długo okresowym (2020-2022)
   
 • Modelowanie z wykorzystaniem metod ilościowych i narzędzi do zaawansowanej analizy statystycznej pozwoliło przełożyć wiedzę ekspertów z zespołu PMR dedykowanego rynkowi ICT na jeszcze bardziej precyzyjne dane i KPI
   
 • Oprócz szeregów historycznych i czynników bezpośrednio związanych z rynkiem telekomunikacyjnym wykorzystano wieloletnie doświadczenie PMR w analizach makroekonomicznych – między innymi w realnej ocenie faktycznej liczby przedsiębiorstw działających na polskim rynku w poszczególnych grupach zatrudnienia, co ma kapitalne znaczenie przy ocenie strony popytowej rynku
   
 • Realna ocena liczby firm działających w kraju w podziale na wielkość zatrudnienia. Większość podmiotów gospodarczych po zaprzestaniu działalności zgłasza ten fakt do urzędu skarbowego i ZUS, co niekoniecznie odbywa się w przypadku bazy REGON. Przekłada się to na znacznie wyższą liczbę firm w bazie REGON niż wynosi szacowana przez nas liczba podmiotów aktywnie działających na rynku
 

 

 

Market commentary by expert

"Polski rynek usług telekomunikacyjnych dla firm jest rynkiem trudnym. Coraz częściej okazuje się, że utarte schematy i opinie o relatywnie wyższych niż na rynku masowym profitach z obsługi segmentu B2B są mocno na wyrost. Najlepszy przykład to rynek transmisji danych, gdzie ostatnie lata pokazały, co znaczy presja konkurencyjna i rywalizacja o klienta. W efekcie większość operatorów za sukces uznawała jednocyfrowy spadek wpływów w tym segmencie w skali roku. Efekt domina zadziałał, a od obniżek cen w zasadzie nikt nie był w stanie uciec.

Mimo wszystko, operatorzy nadal patrzą w stronę klienta biznesowego przychylnym okiem. To właśnie tam konsumpcja usług jest nadal na najwyższym poziomie. W firmach i instytucjach można szukać dosprzedaży usług i oferować bardziej zaawansowane rozwiązania, w tym również na styku usług telekomunikacyjnych, IT czy data centrowych. Przedstawiciel jednego z największych telekomów w Polsce, z którym rozmawialiśmy w toku pracy nad raportem podsumował, że w przypadku klienta dużego pojedyncze usługi mają mniejsze znaczenie. Może się okazać, że część z nich jest deficytowa, ale liczy się całość, a większy klient daje większe możliwości takiej kompozycji oferty, żeby na koniec dnia można było na tym zarobić. W efekcie kluczem jest elastyczność i rozbudowane portfolio, jeśli nawet nie własne to z wykorzystaniem partnerów. Ograniczona liczba usług powoduje, że utrata marżowości na choćby jednej z nich już może być problematyczna i powodować, że cała umowa jest co najwyżej po kosztach.

W tym kontekście, jeszcze bardziej istotne jest jak najlepsze zrozumienie rynku, zachodzących zmian, ewoluujących trendów i przynajmniej zaznajomienie się z najbardziej na ten moment prawdopodobnymi scenariuszami rozwoju rynku w kolejnym latach"
 

Paweł Olszynka, główny ekspert PMR rynku ICT

Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Przegląd rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego
  • Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku
  • Wartość i dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Prognozy dla rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Dodatek: Przetargi telekomunikacyjne w Polsce
 • Usługi telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba kart SIM i struktura rynku
  • Komunikacja M2M
  • Mobilny dostęp do internetu w segmencie biznesowym
  • Prognozy dla rynku telefonii komórkowej w segmencie biznesowym
 • Usługi telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej
  • Główne trendy na rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Rynek VoIP
  • Struktura rynku telefonii stacjonarnej
   • Rynek połączeń krajowych (LC i DLD)
   • Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
   • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
  • Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Dodatek: Rynek abonenckich central telefonicznych PBX (PABX)
 • Usługi DLISP dla segmentu biznesowego
  • Usługi dostępu do internetu
  • Rynek transmisji danych
  • Detaliczna dzierżawa łączy
 • Rynek operatorskich (hurtowych) usług telekomunikacyjnych
  • Rynek hurtowy w telefonii komórkowej
   • Zakańczanie połączeń
   • Rynek zakańczania SMS
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Rynek hurtowy w telefonii stacjonarnej
   • Tranzyt połączeń i usługi hurtowe
   • Zakańczanie połączeń
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Hurtowa dzierżawa łączy, tranzyt i wymiana ruchu IP
   • Hurtowa dzierżawa łączy
   • Tranzyt i wymiana ruchu IP (peering)
  • Dodatek: Roaming międzynarodowy w telefonii komórkowej
 • Profile głównych graczy na rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego