Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport prezentuje szczegółową analizę polskiego rynku usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw (B2B) i operatorów (rynek hurtowy). Struktura raportu została podzielona na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zarówno te głosowe jak i pozagłosowe. Osobną część stanowi analiza rynku łączy dzierżawionych i transmisji danych. Raport zawiera informacje o trendach, zmianach regulacyjnych, a także prognozach rozwoju rynku i jego głównych segmentów w kolejnych latach. W raporcie zaprezentowano również profile największych graczy działających na rynku z naciskiem na ofertę dla biznesu i usługi operatorskie. Uwzględniono ponadto wyniki finansowe, operacyjne, najważniejsze wydarzenia i plany związane z działalnością na rynku B2B. W raporcie przedstawiono dane rynkowe dotyczące największych dostawców usług telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, dzierżawy łączy, dostępu do internetu i transmisji danych dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu w Polsce.
 
 

Jakie informacje zawiera raport?

 
 • Wartości rynku i poszczególnych elementów (lata 2009-2016) wraz ze autorskimi prognozami rozwoju (lata 2017-2022 – dane liczbowe zawsze razem z komentarzem analitycznym

 • W ramach głównych komponentów i składowych zostały zaprezentowane wolumeny dotyczące nie tylko liczby abonentów czy przychodów osiąganych w najważniejszych segmentach rynku telekomunikacyjnego dla biznesu i rynku hurtowego (usługi głosowe mobilne i stacjonarne, usługi dostępowe, rozliczenia międzyoperatorskie), ale również bardziej szczegółowe struktury obejmujące na przykład:

- rynek usług VoIP dla segmentu B2B

- rynek usług dostępu do internetu w podziale na wielkość przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie i duże firmy)

- rynek usług dostępu do internetu w podziale na technologie dostępowe (m.in. światłowody, łącza miedziane, sieci kablowe, łącza radiowe, satelitarne)

- usługi detalicznej i hurtowej dzierżawy łączy

- usługi tranzytu, roaming krajowy i rozliczenia z MVNO

 • Usługi telefonii komórkowej dla firm  – m.in. KPI dotyczące liczby kart SIM używanych obecnie przez firmy różnej wielkości, z podziałem na karty wykorzystywane do mobilnej transmisji danych i w komunikacji machine-to-machine (M2M)

 • Profile firm świadczących usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce – obejmujące m.in. kluczowe wskaźniki finansowe, zakres działalności, ofertę w segmencie B2B i na rynku hurtowym, informacje na temat bieżących wydarzeń, klientów, planów

 • Dodatki i uzupełnienia, wykraczające poza segment usług operatorskich, ale będące istotnym elementem ekosystemu rozwiązań tylko dla biznesu, m.in. na temat rynku abonenckich centrów telefonicznych PBX (PABX) czy przetargów, których przedmiotem jest sprzęt i usługi telekomunikacyjne

 • Szacunki PMR odnośnie liczby przedsiębiorstw działających w Polsce, z podziałem na mikro (0-9), małe (10-49), średnie (50-249) i duże (250+) firmy, w oparciu o dane ZUS odnośnie podmiotów faktycznie odprowadzających składki

   

Kupując ten raport, uzyskujesz dostęp również do bazy polskich dostawców usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego:

 • Usług dostępu do internetu dla firm każdego typu i wielkości w Polsce

 • Usług mobilnej transmisji danych

 • Usług telefonii stacjonarnej dla przedsiębiorstw działających w Polsce

 • Usług dzierżawy łączy – detalicznych i hurtowych i usług transmisji danych

 • Hurtowych usług telekomunikacyjnych, terminacji i wymiany ruchu oraz tranzytu IP.

   

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Raport jest przeznaczony przede wszystkim dla menedżerów wyższego szczebla, dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących dla:

 • Operatorów telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostawców usług dostępu do internetu (ISP)

 • Firm specjalizujących się w usługach dzierżawy infrastruktury, światłowodów oraz usługach transmisji danych

 • Komercyjnych centrów danych

 • Sieci kablowych rozwijających poza rynkiem masowym dedykowane usługi dla segmentu B2B

 • Dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, sieciowego i IT

 • Podmiotów spoza branży ICT obsługujących firmy telekomunikacyjne

 • Firm analitycznych, badawczych, konsultingowych zajmujących się rynkiem telekomunikacyjnym

 • Instytucji finansowych, funduszy private equity i banków zaangażowanych i inwestujących w sektorze telekomunikacyjnym.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 • Raport jest jedynym dostępnym na polskim rynku profesjonalnym kompendium wiedzy o rynku usług telekomunikacyjnych dla firm i operatorów

 • Raport analizuje rynek w ujęciu ilościowym i wartościowym, wykorzystując metodę bottom-up (wartości są sumą zdefiniowanych, węższych struktur, co daje klarowny obraz całości)

 • W raporcie zaprezentowano szczegółowe prognozy z rozbiciem na poszczególne segmenty rynku, w ujęciu krótko (2017), średnio (2018-2019) i długo okresowym (2020-2022)

 • Modelowanie z wykorzystaniem metod ilościowych i narzędzi do zaawansowanej analizy statystycznej pozwoliło przełożyć wiedzę ekspertów z zespołu PMR dedykowanego rynkowi ICT na jeszcze bardziej precyzyjne dane i KPI

 • Oprócz szeregów historycznych i czynników bezpośrednio związanych z rynkiem telekomunikacyjnym wykorzystano wieloletnie doświadczenie PMR w analizach makroekonomicznych – między innymi w realnej ocenie faktycznej liczby przedsiębiorstw działających na polskim rynku w poszczególnych grupach zatrudnienia, co ma kapitalne znaczenie przy ocenie strony popytowej rynku

 • Realna ocena liczby firm działających w kraju w podziale na wielkość zatrudnienia. Większość podmiotów gospodarczych po zaprzestaniu działalności zgłasza ten fakt do urzędu skarbowego i ZUS, co niekoniecznie odbywa się w przypadku bazy REGON. Przekłada się to na znacznie wyższą liczbę firm w bazie REGON niż wynosi szacowana przez nas liczba podmiotów aktywnie działających na rynku
 

 

 

Market commentary by expert

"Polski rynek usług telekomunikacyjnych dla firm jest rynkiem trudnym. Coraz częściej okazuje się, że utarte schematy i opinie o relatywnie wyższych niż na rynku masowym profitach z obsługi segmentu B2B są mocno na wyrost. Najlepszy przykład to rynek transmisji danych, gdzie ostatnie lata pokazały, co znaczy presja konkurencyjna i rywalizacja o klienta. W efekcie większość operatorów za sukces uznawała jednocyfrowy spadek wpływów w tym segmencie w skali roku. Efekt domina zadziałał, a od obniżek cen w zasadzie nikt nie był w stanie uciec.

Mimo wszystko, operatorzy nadal patrzą w stronę klienta biznesowego przychylnym okiem. To właśnie tam konsumpcja usług jest nadal na najwyższym poziomie. W firmach i instytucjach można szukać dosprzedaży usług i oferować bardziej zaawansowane rozwiązania, w tym również na styku usług telekomunikacyjnych, IT czy data centrowych. Przedstawiciel jednego z największych telekomów w Polsce, z którym rozmawialiśmy w toku pracy nad raportem podsumował, że w przypadku klienta dużego pojedyncze usługi mają mniejsze znaczenie. Może się okazać, że część z nich jest deficytowa, ale liczy się całość, a większy klient daje większe możliwości takiej kompozycji oferty, żeby na koniec dnia można było na tym zarobić. W efekcie kluczem jest elastyczność i rozbudowane portfolio, jeśli nawet nie własne to z wykorzystaniem partnerów. Ograniczona liczba usług powoduje, że utrata marżowości na choćby jednej z nich już może być problematyczna i powodować, że cała umowa jest co najwyżej po kosztach.

W tym kontekście, jeszcze bardziej istotne jest jak najlepsze zrozumienie rynku, zachodzących zmian, ewoluujących trendów i przynajmniej zaznajomienie się z najbardziej na ten moment prawdopodobnymi scenariuszami rozwoju rynku w kolejnym latach"
 

Paweł Olszynka, główny ekspert PMR rynku ICT

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Przegląd rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego
  • Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku
  • Wartość i dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Prognozy dla rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Dodatek: Przetargi telekomunikacyjne w Polsce
 • Usługi telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba kart SIM i struktura rynku
  • Komunikacja M2M
  • Mobilny dostęp do internetu w segmencie biznesowym
  • Prognozy dla rynku telefonii komórkowej w segmencie biznesowym
 • Usługi telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej
  • Główne trendy na rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Rynek VoIP
  • Struktura rynku telefonii stacjonarnej
   • Rynek połączeń krajowych (LC i DLD)
   • Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
   • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
  • Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Dodatek: Rynek abonenckich central telefonicznych PBX (PABX)
 • Usługi DLISP dla segmentu biznesowego
  • Usługi dostępu do internetu
  • Rynek transmisji danych
  • Detaliczna dzierżawa łączy
 • Rynek operatorskich (hurtowych) usług telekomunikacyjnych
  • Rynek hurtowy w telefonii komórkowej
   • Zakańczanie połączeń
   • Rynek zakańczania SMS
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Rynek hurtowy w telefonii stacjonarnej
   • Tranzyt połączeń i usługi hurtowe
   • Zakańczanie połączeń
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Hurtowa dzierżawa łączy, tranzyt i wymiana ruchu IP
   • Hurtowa dzierżawa łączy
   • Tranzyt i wymiana ruchu IP (peering)
  • Dodatek: Roaming międzynarodowy w telefonii komórkowej
 • Profile głównych graczy na rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego

Graphs

 • Liczba aktywnych firm w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Liczba aktywnych firm i liczba firm wpisanych do rejestru REGON w Polsce (mln), 2009-2016
 • Udział poszczególnych typów firm w ogólnej liczbie aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba aktywnych przedsiębiorstw zarejestrowanych, nowo wpisanych i wykreślonych z KRS w Polsce (tys.), 2009-2016
 • Liczba upadłości i likwidacji odnotowanych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba aktywnych firm w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce według głównych segmentów (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Udziały telefonii komórkowej, stacjonarnej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2009-2016
 • Dynamika rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego oraz ogółem w Polsce (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, według głównych segmentów (%), 2016-2022
 • Dynamika wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, według głównych segmentów (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2016-2022
 • Wartość usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, według poszczególnych rynków (mld zł), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Średnie miesięczne ARPU na użytkownika usług komórkowych realizowanych w telefonie dla segmentu biznesowego w Polsce (zł), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług komórkowych realizowanych w telefonie dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2009-2016
 • Udział wartościowy rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Liczba kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce wykorzystywanych w telefonie (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Struktura ilościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2009-2016
 • Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), 2016
 • Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), 2015
 • Liczba kart SIM typu M2M w Polsce (tys.) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku M2M w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • ARPU operatorów komórkowych z usług M2M w Polsce (zł), 2009-2016
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie mobilnego dostępu do internetu w Polsce w segmencie biznesowym (tys.) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku mobilnego dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Średnie miesięczne ARPU na użytkownika mobilnego dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2009-2016
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Dynamiki ilościowe rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, według typów usług (%), 2016-2022
 • Struktura ilościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym, według typów usług (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2016-2022
 • Dynamiki wartościowe rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, z podziałem na główne segmenty (%), 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym, według typów usług (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Liczba (mln) i dynamika (%) usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Liczba (mln) i dynamika (%) linii telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Udział linii PSTN, VoIP i WLL w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Dynamika zmian liczby linii PSTN oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym oraz w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2009-2016
 • Popularność poszczególnych rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Popularność poszczególnych typów usług telekomunikacyjnych i dodanych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział segmentu biznesowego w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2016
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby usług największych graczy (mln, %), 2016
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby usług największych graczy (mln, %), 2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby linii największych graczy (mln, %), 2016
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby linii największych graczy (mln, %), 2015
 • Planowana zmiana dostawcy stacjonarnych usług telefonicznych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Planowana zmiana dostawcy stacjonarnych usług telefonicznych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Dynamika rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce w ujęciu wartościowym i ilościowym (%), 2009-2016
 • Zagregowana wartość średnich miesięcznych przychodów z usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2009-2016
 • Średni zagregowany miesięczny czas połączeń na aktywną usługę telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (min.), 2009-2016
 • Udział segmentu biznesowego w całkowitych przychodach z poszczególnych typów połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba linii telefonii VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2009-2016
 • Odsetek średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce stosujących technologię VoIP (%), 2014-2016
 • Odsetek średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce stosujących technologię VoIP (%), według regionu, 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telefonii VoIP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Udział abonamentu i połączeń w wartości rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział telefonii VoIP w przychodach z poszczególnych typów połączeń w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział telefonii VoIP w rynku połączeń głosowych w Polsce według wielkości ruchu w segmencie biznesowym oraz ogółem (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń krajowych (strefowych i międzystrefowych) w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i dynamika (%), 2016-2022
 • Dynamika zmian linii telefonii tradycyjnej oraz usług alternatywnych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura rynku usług telefonii stacjonarnej w Polsce w segmencie biznesowym z podziałem na linie tradycyjne oraz usługi alternatywne (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2016-2022
 • Dynamika zmian wartości rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń, według technologii dostępu (%), 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń, według technologii dostępu (%), 2016-2022
 • Udziały sprzedanych portów wewnętrznych na globalnym rynku systemów telekomunikacyjnych PBX/IP-PBX (%), w podziale na technologie, II kw. 2014, II kw. 2015 i II kw. 2016
 • Popularność poszczególnych rodzajów centrali telefonicznych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014-2016
 • Popularność poszczególnych rodzajów centrali telefonicznych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), według regionów, 2016
 • Popularność usług wirtualnej centrali jako dodatkowej stacjonarnej usługi telefonicznej w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Zagregowana wartość średnich miesięcznych przychodów z usług dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2009-2016
 • Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2009-2016
 • Udział poszczególnych typów firm w liczbie abonentów szerokopasmowego internetu w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2016
 • Popularność poszczególnych typów łączy dostępowych wykorzystywanych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014-2016
 • Popularność poszczególnych typów łączy dostępowych wykorzystywanych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Udział poszczególnych zakresów przepustowości posiadanego łącza internetowego w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Dostawcy usługi dostępu do internetu w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Planowana zmiana dostawcy stacjonarnych usług internetowych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Planowana zmiana dostawcy stacjonarnych usług internetowych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2009-2016
 • Udział dużych przedsiębiorstw w Polsce korzystających z usług transmisji danych (%), 2015-2016
 • Udział technologii wykorzystywanych do transmisji danych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2009-2016
 • Udział poszczególnych typów łączy w przychodach z rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce (%), 2011-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2009-2016
 • Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2016-2022
 • Wartość rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według głównych segmentów (mld zł), 2016-2022
 • Dynamika wartościowa rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według głównych segmentów (%), 2016-2022
 • Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Przychody na rynku współpracy międzyoperatorskiej na rynku telefonii komórkowej w Polsce generowane przez Orange, P4 oraz T-Mobile (mld zł) i roczna dynamika zmian (%), 2015-2016
 • Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej, według wielkości przychodów w Polsce (mln zł, %), 2016
 • Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej, według wielkości przychodów w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Wartość kosztów P4 na rzecz współdzielenia sieci w ramach roamingu krajowego w Polsce (mln zł) i roczna dynamika zmian, 2013-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Dynamika zmiany wielkości ruchu w sieciach komórkowych w Polsce (%), według typu połączenia, 2009-2016
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wielkość (mld) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), z podziałem na poszczególne kategorie, 2009-2016
 • Udziały głównych graczy w rynku hurtowym telefonii stacjonarnej w Polsce według wielkości przychodów (mln zł, %), 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), według głównych segmentów, 2009-2016
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hurtowej dzierżawy łączy w Polsce, 2009-2016
 • Udział przychodów z poszczególnych rodzajów łączy w przychodach z dzierżawy ogółem w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział poszczególnych rodzajów łączy w liczbie łączy dzierżawionych ogółem w Polsce (%), 2014-2016
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych (mln min.) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2009-2016
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2009-2016
 • Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln MB) i dynamika (%), 2009-2016
 • Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2016
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln min.) i dynamika (%), 2009-2016
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych przychodzących w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mld min.) i dynamika (%), 2014-2016
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu aktywnego w Polsce, 2009-2016
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości MMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu aktywnego w Polsce, 2014-2016
 • Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln MB) i dynamika (%), 2009-2016
 • Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2016
 • Struktura przychodów ATM z działalności telekomunikacyjnej według przychodów z poszczególnych usług (tys. zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów T-Mobile/GTS w Polsce w segmencie usług stacjonarnych, 2009-2016
 • Struktura nakładów inwestycyjnych Netii w Polsce, według segmentów (mln zł), 2013-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów TK Telekom w Polsce, 2009-2015
 • Przychody Netii z rozliczeń międzyoperatorskich oraz z usług hurtowych w Polsce (mln zł), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach WLR w Polsce (mln), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach LLU w Polsce (tys.), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach BSA w Polsce (tys.), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba kart SIM operatorów wirtualnych obsługiwanych przez Orange w Polsce (tys.), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Przychody i zysk/strata netto Financial Assets Management Group w Polsce (mln zł), 2009-III kw. 2016

Tables

 • Rynek usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2016-2022
 • Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych odprowadzających do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, według liczby ubezpieczonych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce w podziale na poszczególne województwa (tys.), 2009-2016
 • Nowe firmy wpisane do KRS w Polsce, według formy prawnej (%), 2016
 • Udział przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników według branż w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba aktywacji netto w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), według typu klientów końcowych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln), według typów usług, 2016-2022
 • Wartość rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce (mld zł), według typów usług, 2016-2022
 • Liczba linii WLR w Polsce z podziałem na segment biznesowy oraz segment klientów indywidualnych (mln), I poł. 2011-2016
 • Przyrost netto liczby linii oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), 2009-2016
 • Ocena ważności posiadania telefonu stacjonarnego przez firmy w Polsce (%), 2013-2016
 • Skłonność do rezygnacji z telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii komórkowej wyrażana przez firmy w Polsce (%), 2013-2016
 • Popularność poszczególnych dodatkowych stacjonarnych usług telefonicznych wykorzystywanych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Popularność poszczególnych dodatkowych stacjonarnych usług telefonicznych wykorzystywanych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Udział segmentu biznesowego w wielkości ruchu w poszczególnych typach połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce według głównych segmentów (mln zł), 2009-2016
 • Struktura wartościowa detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2009-2016
 • Dynamika przychodów uzyskiwanych z abonamentu i połączeń poza abonamentem w segmencie biznesowym w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2016
 • Struktura ilościowa (mld min.) i dynamika (%) rynku połączeń w telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według typów połączeń, 2009-2016
 • Struktura ilościowa rynku usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na formę realizacji usługi (mln), 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym Polsce, według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2016-2022
 • Porównanie ważniejszych cech tradycyjnej (PBX) i wirtualnej (V-PABX) centrali telefonicznej
 • Wybrani producenci i dystrybutorzy centrali telefonicznych IP-PBX w Polsce, 2017
 • Wskaźnik ARPU z usług ISP w segmencie biznesowym (zł), z podziałem na typy łączy, 2011-2016
 • Odsetek firm w Polsce posiadających dostęp do internetu (%), 2010-2016
 • Udział poszczególnych zakresów przepustowości posiadanego łącza internetowego w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Liczba łączy dzierżawionych na rynku usług detalicznych w Polsce, z podziałem na typy łączy, 2010-2015
 • Struktura hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2009-2016
 • Stawki MTR za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów infrastrukturalnych w Polsce (zł/min. netto), I poł. 2010-II poł. 2016
 • Miesięczne opłaty za dzierżawę cyfrowych łączy o przepływności 2 Mbit/s w ofercie ramowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Orange (zł), 2017
 • Przykładowe miesięczne ceny utrzymania portu w punktach wymiany ruchu TPIX i PLIX w Polsce (zł), luty 2017
 • Maksymalne opłaty za usługi detaliczne i hurtowe w roamingu w krajach UE, od 1 lipca 2012 r., od 1 lipca 2013 r., od 1 lipca 2014 r., od 1 lipca 2015 r., od 30 kwietnia 2016 r. i od 15 czerwca 2017 r.
 • ATM: podstawowe dane finansowe (mln zł), 2009 – I-III kw. 2016
 • Przychody ATM z Segmentu Usług Centrów Danych oraz Segmentu Usług Telekomunikacyjnych (tys. zł), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez ATM w Polsce, 2010-2016
 • Grupa CPS: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2016
 • Grupa Midas: podstawowe dane, 2009-I poł. 2016
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla firm w sieci grupy CPS, styczeń 2017
 • Exatel: podstawowe dane, 2009-2015
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez Exatel w Polsce, 2010-2016
 • T-Mobile: podstawowe dane, 2009-2016
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych firm w sieci T-Mobile, luty 2017
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez T-Mobile w Polsce, 2013-2016
 • Hawe: podstawowe dane finansowe, 2009-I poł. 2015
 • NASK: podstawowe dane, 2009-2015
 • Netia: podstawowe dane, 2009-2016
 • Netia: podstawowe dane operacyjne i finansowe dotyczące rynku biznesowego, I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Usługi telefonii stacjonarnej Netii (tys.), według formy realizacji w segmencie klientów biznesowych, I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Usługi dostępu do internetu Netii (tys.), według formy realizacji w segmencie klientów biznesowych, I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez Netię w Polsce, 2010-2016
 • P4: podstawowe dane, 2009-2016
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych firm w sieci P4, luty 2017
 • Podstawowe dane P4 na rynku rozliczeń interkonektowych w Polsce (mln zł), 2011-2016
 • Orange: podstawowe dane, 2009-2016
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych i średnich firm w sieci Orange, grudzień 2016
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez Orange w Polsce, 2014-2016
 • UPC Polska: podstawowe dane, 2009-2016
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez UPC w Polsce, 2013-2016