Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 - Analiza regionalna

Prognozy rozwoju na lata 2014-2018

Próba usystematyzowania i spięcia danych na szczeblu regionalnym z danymi krajowymi nie jest nigdy prostym zadaniem, niezależnie od branży i kraju, którego dotyczy projekt. W przypadku polskiego rynku telekomunikacyjnego, gdzie trwają, wspierane funduszami unijnymi, inwestycje w rozwój regionalnych sieci szerokopasmowych, przyszedł czas na taką właśnie inwentaryzację. Moim zdaniem było warto, bo efektem pracy są  – co bardzo ważne – spójne z krajowymi dane i prognozy (całość dostępna w execelu) dla poszczególnych województw, z podziałem na klasy miejsca zamieszkania i technologie, przede wszystkim, jeśli chodzi o telefonię stacjonarną, internet i płatną telewizję i w pewnym stopniu również telefonię komórkową i mobilny internet. Naprawdę ogromne ilości szeregów ze wskaźnikami branżowymi uzupełniliśmy szczegółowymi danymi i prognozami na szczeblu wojewódzkim – chodzi o makro (wzrost PKB, stopa bezrobocia, dochody rozporządzalne) i dokładne dane demograficzne (populacja, gospodarstwa domowe czy liczba aktywnie działających mikro, małych, średnich i dużych firm). Dodaliśmy też szczegółowe dane dla każdego z województw o liczbie nowych mieszkań oddawanych w konkretnych miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 20 tys. i prognozy z podziałem na budownictwo jedno i wielorodzinne. To wszystko jest uzupełnione dużym badaniem konsumenckim na próbie 2 000 respondentów. Podsumowując, razem z flagową analizą rynku telco na szczeblu krajowym wydawaną przez PMR już od blisko 15 lat, to bardzo solidne kompendium wiedzy, a przy tym dobry punkt wyjścia i/lub odniesienia w stosunku do własnych przemyśleń i analiz. 

 

Paweł Olszynka, Szef działu analiz ICT

 

Krótki opis raportu

 

W publikacji tej opisano szczegółowo aktualną sytuację w każdym segmencie rynku usług telekomunikacyjnych w każdym z 16 województw Polski. Wszystkim kluczowym wskaźnikom efektywności dla rynków B2C i B2B odnoszącym się do popularności szerokopasmowego internetu, telefonii stacjonarnej i VoIP, telewizji kablowej, a także do pewnego stopnia usług mobilnych, towarzyszą spójne krótko- i średnioterminowe prognozy dla każdego z województw, zebrane w przejrzystej bazie danych. 

 

Prognozy dotyczą wszystkich kluczowych operacyjnych i finansowych wskaźników efektywności, głównych wskaźników makroekonomicznych, trendów demograficznych i zmian w liczbie aktywnych przedsiębiorstw lub nowych domów i mieszkań budowanych w określonych miastach. Są one skompletowane w formie przejrzystej bazy danych i prognoz nt. rynku telekomunikacyjnego w Polsce z podziałem na województwa 2009-2018, która jest częścią raportu. Raport zawiera także analizę porównawczą regionów pod względem możliwości dalszego rozwoju z punktu widzenia branży telekomunikacyjnej.

 

Ponadto do celów publikacji przeprowadzono dedykowane badanie rynku B2C na próbie 2 tys. respondentów.

 

Ten raport ma za zadanie…

 

Głównym celem raportu jest przedstawienie dogłębnej analizy polskiego rynku telekomunikacyjnego z perspektywy regionalnej (według województw). Zasadnicze znaczenie ma analiza rynku szerokopasmowego internetu, gdyż ten segment jest najbardziej atrakcyjny dla operatorów dążących do pozyskania nowych klientów. Budowa regionalnych światłowodowych sieci szkieletowych stymulowana funduszami unijnymi i rządowymi stwarza nowe możliwości rozwoju usług ISP w niektórych województwach.

 

Prezentowany raport PMR zawiera cenne informacje o rynku i stanowi wiarygodne źródło danych i prognoz rynkowych. Może być również przydatnym narzędziem do prowadzenia analiz porównawczych dla operatorów śledzących rozwój polskiej branży telekomunikacyjnej w poszczególnych regionach kraju.

 

Raport zawiera bazę danych kluczowych wskaźników...

 

Częścią raportu jest baza danych i prognoz nt. rynku telekomunikacyjnego w Polsce z podziałem na województwa 2009-2018. Znajdują się w niej zarówno podstawowe dane demograficzne oraz makroekonomiczne, jak i szczegółowe wskaźniki telekomunikacyjne w podziale na poszczególne województwa oraz na miejsca zamieszkania klientów końcowych.

 

Dotyczy to zarówno rynku dostępu do internetu, jak również telefonii stacjonarnej oraz płatnej telewizji. Baza danych zawiera także dane rynkowe w ujęciu wartościowym.

 

W raporcie omówiono tematy…

 

Wszystkie kluczowe wskaźniki operacyjne za okres 2010-2013, według województw, z prognozami do 2018 r., w podziale na obszary miejskie z liczbą ludności wyższą i niższą niż 100 tys. mieszkańców oraz na obszary wiejskie:

 • Segment dostępu do internetu
  • Całkowita liczba łączy
  • Poziom penetracji internetu w województwach, w segmentach zarówno użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych
  • Stosowane technologie (w odniesieniu do liczby gospodarstw domowych oraz, w przypadku operatorów telewizji kablowej, liczby łączy)
  • Struktura ilościowa rynku
  • Dane opisujące wartość segmentu usług ISP.
 • Segment telefonii stacjonarnej
  • Liczba tradycyjnych linii PSTN
  • Liczba usług VoIP w podziale na operatorów telewizji kablowej i innych
  • Penetracja usług stacjonarnych wśród klientów biznesowych i indywidualnych w różnych regionach Polski
  • Struktura ilościowa rynku
  • Wartość rynku telefonii stacjonarnej w każdym z województw.
 • Segment telewizji kablowej
  • Łączna liczba abonentów (analogowych i cyfrowych)
  • Struktura ilościowa rynku (z uwzględnieniem innych dostawców płatnej telewizji)
  • Wartość rynku. 
 • Segment telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Ze względu na migracje i ogólnie wysoką mobilność użytkowników końcowych przedstawiono przede wszystkim strukturę ilościową rynku.
  • Dodatkowo dane na temat gospodarstw domowych korzystających z usług telefonii mobilnej i mobilnego dostępu do sieci.

 

Kluczowe kwestie rynkowe poruszone w raporcie to…

 • Jak  obecnie wygląda sytuacja na rynku telekomunikacyjnym w każdym z województw w Polsce?
 • Jacy są najważniejsi dostawcy usług internetowych, operatorzy telefonii stacjonarnej, telewizji kablowej i operatorzy mobilni w każdym z regionów?
 • Jakie są różnice między poszczególnymi województwami pod względem zaawansowania w budowie regionalnych sieci szerokopasmowych?
 • Które technologie dostępu do internetu będą najbardziej popularne w Polsce na poziomie regionalnym w ciągu następnych kilku lat?
 • Jak duży jest potencjał wzrostu rynku telekomunikacyjnego w każdym z województw pod względem liczby aktywnych firm oraz gospodarstw domowych?
 • Ile nowych mieszkań i domów zostanie zbudowanych w każdym z polskich miast o liczbie ludności większej niż 20 tys. w ciągu najbliższych kilku lat?

 

Wyjątkowe informacje dostępne w raporcie to…

 • Kluczowe wskaźniki efektywności będące efektem połączenia specjalistycznej wiedzy PMR z danymi pochodzącymi ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych (instytucje państwowe, w tym regulator sektora telekomunikacji). Zespół doświadczonych analityków PMR zebrał wszystkie te dane w jednym opracowaniu, odtwarzając z maksymalną dokładnością warunki panujące w każdym z województw
 • Duża ilość szczegółowych danych regionalnych spójnych z KPI PMR dla całego kraju
 • Wyniki dedykowanego badania rynkowego na próbie 2 tys. respondentów przeprowadzonego przez PMR
 • Arkusze kalkulacyjne prezentujące kluczowe wskaźniki efektywności w rozbiciu na segmenty B2C i B2B (o ile jest to istotne i możliwe) dla każdego województwa, w tym prognozy rozwoju na lata 2014-2018
 • Opisy struktury rynku i wiodący dostawcy w każdym województwie, według rodzajów usług
 • Najważniejsze wnioski i prognozy dla każdego województwa – przedstawione w osobnym rozdziale
 • Obecny status inwestycji w regionalne sieci szerokopasmowe
 • Analiza porównawcza najważniejszych cech rynków w poszczególnych województwach
 • Najbardziej aktualny i wiarygodny zbiór makroekonomicznych i ogólnych wskaźników oraz prognoz dla każdego województwa, w tym: wzrost PKB, stopa bezrobocia, dochód rozporządzalny, liczba aktywnych przedsiębiorstw wg wielkości, liczba gospodarstw domowych, liczba ludności, liczba nowych domów i mieszkań.

 

Czy wiesz, że...

 • W Polsce, duża jest liczba operatorów telewizji kablowej w większości regionów gdzie abonenci żyją głównie w miastach o ludności powyżej 100 000.
 • Lokalnym dostawcą usług internetowych udało się przyciągnąć więcej klientów w południowej i wschodniej Polsce.
 • Wszystkie województwa w Polsce wschodniej charakteryzują się stosunkiem obszarów wiejskich do udziałów usług telefonii stacjonarnej.
 • W Wielkopolsce większość gospodarstw domowych korzystało z usług sieci stacjonarnej firmy Orange.
 • Województwa Pomorskie, Śląskie i Dolnośląskie posiadają największą ilość przedsiębiorców dostarczających płatne usługi telewizyjne.
 • Liczba płatnych usług telewizyjnych jest najwyższa w północno – zachodniej Polsce.
 • Na przełomie pięciu lat, liczba abonentów płatnej telewizji spadnie tylko w trzech z szesnastu polskich województw. 

 

Raport będzie przydatny przy…

 • Rozpoczynaniu działalności w jednym z segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce
 • Opracowywaniu benchmarków i porównywaniu warunków panujących na rynku telekomunikacyjnym w Polsce i w jego poszczególnych segmentach w różnych województwach.
 • Przeprowadzaniu fuzji i przejęć na polskim rynku telekomunikacyjnym
 • Tworzeniu strategii korporacyjnej, rozwoju produktów lub wchodzeniu na rynek telekomunikacyjny i do jego poszczególnych segmentów w Polsce
 • Analizie możliwości inwestycyjnych w różnych regionach Polsk
 • Monitorowaniu trendów i wyników polskiego rynku telekomunikacyjnego na poziomie lokalnym
 • Porównywaniu potencjału rynkowego poszczególnych województw pod względem świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • Tworzeniu prognoz upowszechnienia nowych usług telekomunikacyjnych w każdym z województw
 • Sporządzaniu wewnętrznych analiz dla zarządu lub akcjonariuszy.

 

Lektura obowiązkowa dla…

 • Dużych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
 • Lokalnych dostawców usług internetowych (ISP) i operatorów telewizji kablowej
 • Globalnych producentów sprzętu oraz wyposażenia telekomunikacyjnego i sieciowego
 • Firm rozważających wejście na polski rynek lub przejęcie działającego na nim przedsiębiorstwa
 • Firm prowadzących działalność w dziedzinie badań rynku, konsultingu i analiz
 • Doradców finansowych, domów maklerskich, banków inwestycyjnych i innych instytucji zainteresowanych inwestycjami w sektorze ICT
 • Instytucji państwowych, agencji, ambasad i organizacji branżowych.

 

Extract from this report

 • Na rynku płatnej telewizji, pozycja Cyfrowego Polsatu okazuje się być najmocniejsza w południowych województwach w Polsce. 
 • W województwie Kujawsko – Pomorskim większość abonentów korzystających ze stacjonarnego Internetu żyło w dużych miastach (ponad 100 000) w 2013. 
 • Przeciętny użytkownik telefonii komórkowej w Polsce badany przez firmę PMR używa średnio 1.5 kart SIM. Liczba ta również zawiera karty business SIM. 

 

Market commentary by expert

 

Próba usystematyzowania i spięcia danych na szczeblu regionalnym z danymi krajowymi nie jest nigdy prostym zadaniem, niezależnie od branży i kraju, którego dotyczy projekt. W przypadku polskiego rynku telekomunikacyjnego, gdzie trwają, wspierane funduszami unijnymi, inwestycje w rozwój regionalnych sieci szerokopasmowych, przyszedł czas na taką właśnie inwentaryzację. Moim zdaniem było warto, bo efektem pracy są  – co bardzo ważne – spójne z krajowymi dane i prognozy (całość dostępna w execelu) dla poszczególnych województw, z podziałem na klasy miejsca zamieszkania i technologie, przede wszystkim, jeśli chodzi o telefonię stacjonarną, internet i płatną telewizję i w pewnym stopniu również telefonię komórkową i mobilny internet. Naprawdę ogromne ilości szeregów ze wskaźnikami branżowymi uzupełniliśmy szczegółowymi danymi i prognozami na szczeblu wojewódzkim – chodzi o makro (wzrost PKB, stopa bezrobocia, dochody rozporządzalne) i dokładne dane demograficzne (populacja, gospodarstwa domowe czy liczba aktywnie działających mikro, małych, średnich i dużych firm). Dodaliśmy też szczegółowe dane dla każdego z województw o liczbie nowych mieszkań oddawanych w konkretnych miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 20 tys. i prognozy z podziałem na budownictwo jedno i wielorodzinne. To wszystko jest uzupełnione dużym badaniem konsumenckim na próbie 2 000 respondentów. Podsumowując, razem z flagową analizą rynku telco na szczeblu krajowym wydawaną przez PMR już od blisko 15 lat, to bardzo solidne kompendium wiedzy, a przy tym dobry punkt wyjścia i/lub odniesienia w stosunku do własnych przemyśleń i analiz. 

 

Paweł Olszynka, Szef działu analiz ICT

 

Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group

 • Metodologia
  • Źródła danych prezentowanych w raporcie
  • Metodologia badania przeprowadzonego przez PMR
  • Metodologia przygotowania prognoz
  • Inne uwagi
  • Skróty stosowane w raporcie
  • Firmy pojawiające się w raporcie
 • Streszczenie menadżerskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa sieci regionalnych
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Porównanie województw
  • Sytuacja demograficzna oraz makroekonomiczna
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa sieci regionalnych
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo dolnośląskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo kujawsko-pomorskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo lubelskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo lubuskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo łódzkie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo małopolskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo mazowieckie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo opolskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo podkarpackie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo podlaskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo pomorskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo śląskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo świętokrzyskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo warmińsko-mazurskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo wielkopolskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Usługi telefonii komórkowej i mobilnego internetu
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018
 • Województwo zachodniopomorskie
  • Dostęp do internetu
  • Telefonia stacjonarna
  • Usługi płatnej telewizji
  • Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej
  • Prognozy na lata 2014-2018

Graphs

 • Udział (%) poszczególnych województw w ogólnej liczbie ludności oraz liczbie aktywnych firm w Polsce, 2013
 • Odsetek (%) gospodarstw domowych korzystających z usług Orange w segmencie internetu stacjonarnego w Polsce, w wybranych województwach, III kw. 2014
 • Odsetek (%) gospodarstw domowych korzystających z usług Orange w segmencie telefonii stacjonarnej w Polsce, w wybranych województwach, III kw. 2014
 • Odsetek (%) gospodarstw domowych korzystających z usług Cyfrowego Polsatu w segmencie usług płatnej telewizji w Polsce, w wybranych województwach, III kw. 2014
 • Średnia liczba kart SIM przypadających na jednego użytkownika telefonii komórkowej w Polsce, w podziale na wybrane województwa, III kw. 2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w Polsce, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w Polsce, III kw. 2014
 • Popularność (%) wybranych usług telekomunikacyjnych oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie dolnośląskim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie dolnośląskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa dolnośląskiego w populacji i liczbie usług dostępu do internetu w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie dolnośląskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie dolnośląskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie dolnośląskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie dolnośląskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie dolnośląskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa dolnośląskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie dolnośląskim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie dolnośląskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie dolnośląskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie dolnośląskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie dolnośląskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie dolnośląskim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług oraz urządzeń w województwie dolnośląskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie dolnośląskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie dolnośląskim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie dolnośląskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie dolnośląskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie dolnośląskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie dolnośląskim, 2013-2018
 • Popularność (%) wybranych usług telekomunikacyjnych oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie kujawsko-pomorskim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie kujawsko-pomorskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa kujawsko-pomorskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie kujawsko-pomorskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie kujawsko-pomorskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie kujawsko-pomorskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie kujawsko-pomorskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa kujawsko-pomorskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie kujawsko-pomorskim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie kujawsko-pomorskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie kujawsko-pomorskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie kujawsko-pomorskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie kujawsko-pomorskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie kujawsko-pomorskim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług oraz urządzeń w województwie kujawsko-pomorskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie kujawsko-pomorskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie kujawsko-pomorskim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie kujawsko-pomorskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie kujawsko-pomorskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie kujawsko-pomorskim, 2013-2018
 • Popularność (%) określonych usług oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie lubelskim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie lubelskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa lubelskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego do internetu w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie lubelskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie lubelskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie lubelskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie lubelskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie lubelskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa lubelskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie lubelskim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie lubelskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie lubelskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie lubelskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie lubelskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie lubelskim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług oraz urządzeń w województwie lubelskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie lubelskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie lubelskim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie lubelskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie lubelskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie lubelskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie lubelskim, 2013-2018
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie lubuskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa lubuskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie lubuskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie lubuskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie lubuskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie lubuskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa lubuskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie lubuskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie lubuskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie lubuskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie lubuskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie lubuskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie lubuskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie lubuskim, 2013-2018
 • Popularność (%) określonych usług oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie łódzkim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie łódzkim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa łódzkiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie łódzkim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie łódzkim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie łódzkim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie łódzkim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie łódzkim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa łódzkiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie łódzkim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie łódzkim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie łódzkim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie łódzkim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie łódzkim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie łódzkim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług i urządzeń w województwie łódzkim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie łódzkim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie łódzkim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie łódzkim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie łódzkim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie łódzkim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie łódzkim, 2013-2018
 • Popularność (%) określonych usług oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie małopolskim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie małopolskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa małopolskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie małopolskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie małopolskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie małopolskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie małopolskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie małopolskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa małopolskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie małopolskim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie małopolskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie małopolskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie małopolskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie małopolskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie małopolskim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług i urządzeń w województwie małopolskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie małopolskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie małopolskim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie małopolskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie małopolskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie małopolskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie małopolskim, 2013-2018
 • Popularność (%) określonych usług oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie mazowieckim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa mazowieckiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie mazowieckim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie mazowieckim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie mazowieckim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie mazowieckim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa mazowieckiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie mazowieckim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie mazowieckim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie mazowieckim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie mazowieckim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług i urządzeń w województwie mazowieckim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie mazowieckim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie mazowieckim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie mazowieckim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie mazowieckim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie mazowieckim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie mazowieckim, 2013-2018
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie opolskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa opolskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie opolskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie opolskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie opolskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie opolskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa opolskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie opolskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie opolskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie opolskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie opolskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie opolskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie opolskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie opolskim, 2013-2018
 • Popularność (%) określonych usług oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie podkarpackim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa podkarpackiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie podkarpackim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie podkarpackim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie podkarpackim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie podkarpackim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa podkarpackiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie podkarpackim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie podkarpackim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie podkarpackim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie podkarpackim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług i urządzeń w województwie podkarpackim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie podkarpackim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie podkarpackim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie podkarpackim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie podkarpackim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie podkarpackim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie podkarpackim, 2013-2018
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie podlaskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa podlaskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie podlaskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie podlaskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie podlaskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie podlaskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa podlaskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie podlaskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie podlaskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie podlaskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie podlaskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie podlaskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie podlaskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie podlaskim, 2013-2018
 • Popularność (%) określonych usług oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie pomorskim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie pomorskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa pomorskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie pomorskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie pomorskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie pomorskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie pomorskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie pomorskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa pomorskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie pomorskim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie pomorskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie pomorskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie pomorskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie pomorskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie pomorskim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług oraz urządzeń w województwie pomorskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie pomorskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie pomorskim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie pomorskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie pomorskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie pomorskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie pomorskim, 2013-2018
 • Popularność (%) określonych usług oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie śląskim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie śląskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa śląskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie śląskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie śląskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie śląskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie śląskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie śląskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa śląskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie śląskim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie śląskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie śląskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie śląskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie śląskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie śląskim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług oraz urządzeń w województwie śląskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie śląskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie śląskim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie śląskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie śląskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stałego stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie śląskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie śląskim, 2013-2018
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie świętokrzyskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa świętokrzyskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie świętokrzyskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie świętokrzyskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie świętokrzyskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie świętokrzyskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa świętokrzyskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie świętokrzyskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie świętokrzyskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie świętokrzyskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie świętokrzyskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie świętokrzyskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie świętokrzyskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie świętokrzyskim, 2013-2018
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie warmińsko-mazurskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa warmińsko-mazurskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie warmińsko-mazurskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie warmińsko-mazurskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie warmińsko-mazurskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie warmińsko-mazurskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa warmińsko-mazurskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie warmińsko-mazurskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie warmińsko-mazurskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie warmińsko-mazurskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie warmińsko-mazurskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie warmińsko-mazurskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie warmińsko-mazurskim, 2013-2018
 • Popularność (%) określonych usług oraz urządzeń w gospodarstwach domowych w województwie wielkopolskim, III kw. 2014
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie wielkopolskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa wielkopolskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu stacjonarnego w gospodarstwach domowych w województwie wielkopolskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie wielkopolskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie wielkopolskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie wielkopolskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie wielkopolskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa wielkopolskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii stacjonarnej w gospodarstwach domowych w województwie wielkopolskim, III kw. 2014
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie wielkopolskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie wielkopolskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług płatnej telewizji w gospodarstwach domowych w województwie wielkopolskim, III kw. 2014
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie wielkopolskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii komórkowej w województwie wielkopolskim, 2009-2013
 • Odsetek respondentów (%) deklarujących posiadanie oraz korzystanie z określonych usług oraz urządzeń w województwie wielkopolskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług telefonii komórkowej w województwie wielkopolskim, III kw. 2014
 • Popularność (%) poszczególnych dostawców usług internetu mobilnego w województwie wielkopolskim, III kw. 2014
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie wielkopolskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie wielkopolskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie wielkopolskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie wielkopolskim, 2013-2018
 • Penetracja (%) usługami stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie zachodniopomorskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa zachodniopomorskiego w populacji i liczbie usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie zachodniopomorskim, według technologii dostępu, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie zachodniopomorskim, 2009-2013
 • Struktura ilościowa (%) rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego według wielkości miejsca zamieszkania w województwie zachodniopomorskim, 2009-2013
 • Penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w województwie zachodniopomorskim, 2009-2013
 • Udział (%) województwa zachodniopomorskiego w populacji i liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2013
 • Udział (%) poszczególnych klas miejscowości w liczbie usług telefonii stacjonarnej w województwie zachodniopomorskim, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w województwie zachodniopomorskim według typu klientów końcowych, 2009-2013
 • Struktura (%) ilościowa rynku płatnej telewizji w województwie zachodniopomorskim według wielkości miejsca zamieszkania, 2009-2013
 • Liczba abonentów (tys.) wybranych usług telekomunikacyjnych w województwie zachodniopomorskim, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie zachodniopomorskim, 2013-2018
 • Struktura (%) ilościowa rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego w województwie zachodniopomorskim, według technologii dostępu, 2013-2018
 • Liczba abonentów (tys.) internetu według typów dostępu w województwie zachodniopomorskim, 2013-2018

Tables

 • Populacja, liczba usług (tys.) oraz penetracja (%) dla usług dostępu do internetu w Polsce według poszczególnych województw, 2013
 • Populacja, liczba usług (tys.) oraz penetracja (%) dla telefonii stacjonarnej w Polsce w podziale na poszczególne województwa, 2013
 • Populacja, liczba usług (tys.) oraz penetracja (%) dla usług płatnej telewizji w Polsce według województw, 2013
 • Liczba (tys.) łączy internetu stacjonarnego szerokopasmowego w Polsce w podziale na województwa i zmiana (%), 2013 i 2018
 • Liczba (tys.) usług telefonii stacjonarnej w Polsce w podziale na poszczególne województwa i zmiana (%), 2013 i 2018
 • Liczba (tys.) abonentów płatnej telewizji w Polsce w podziale na poszczególne województwa i zmiana (%), 2013 i 2018
 • Liczba usług (tys.) oraz penetracja (%) dla telefonii stacjonarnej, płatnej telewizji oraz dostępu do internetu w Polsce, w podziale na województwa, 2013
 • Odsetek (%) gospodarstw domowych deklarujących korzystanie z poszczególnych usług telekomunikacyjnych w Polsce, według wybranych województw, III kw. 2014
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (zł) w Polsce w podziale na województwa oraz relacja do średniej krajowej (%), 2009-2013
 • Penetracja (%) telefonią komórkową w Polsce z podziałem na województwa, 2009-2013
 • Szacunkowa liczba aktywnych kart SIM (mln) usług głosowych telefonii komórkowej w Polsce w podziale na województwa, 2009-2013
 • Średnia liczba kart SIM, z których korzysta użytkownik telefonii komórkowej w Polsce, III kw. 2013
 • Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych w Polsce: podstawowe dane
 • Udział (%) poszczególnych miejscowości według liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających zakończenie sieci światłowodowej, 2013
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo dolnośląskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. dolnośląskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie dolnośląskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie dolnośląskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie dolnośląskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie dolnośląskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie dolnośląskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo kujawsko-pomorskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. kujawsko-pomorskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie kujawsko-pomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie kujawsko-pomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie kujawsko-pomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie kujawsko-pomorskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie kujawsko-pomorskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo lubelskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. lubelskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie lubelskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie lubelskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie lubelskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie lubelskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo lubuskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. lubuskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie lubuskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie lubuskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie lubuskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie lubuskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie lubuskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo łódzkie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. łódzkim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013

 • Usługi dostępu do internetu w województwie łódzkim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie łódzkim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie łódzkim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie łódzkim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie łódzkim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo małopolskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. małopolskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie małopolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie małopolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie małopolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie małopolskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie małopolskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo mazowieckie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. mazowieckim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie mazowieckim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie mazowieckim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie mazowieckim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie mazowieckim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie mazowieckim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo opolskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. opolskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie opolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie opolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie opolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie opolskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie opolskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo podkarpackie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. podkarpackim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie podkarpackim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie podkarpackim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie podkarpackim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie podkarpackim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo podlaskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. podlaskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie podlaskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie podlaskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie podlaskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie podlaskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie podlaskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo pomorskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. pomorskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie pomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie pomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie pomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie pomorskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie pomorskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo śląskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. śląskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie śląskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie śląskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie śląskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie śląskim: dane podstawowe
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie śląskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo świętokrzyskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. świętokrzyskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie świętokrzyskie: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie świętokrzyskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie świętokrzyskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie świętokrzyskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo warmińsko-mazurskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. warmińsko-mazurskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie warmińsko-mazurskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie warmińsko-mazurskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie warmińsko-mazurskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie warmińsko-mazurskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo wielkopolskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. wielkopolskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie wielkopolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie wielkopolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie wielkopolskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie wielkopolskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie wielkopolskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018
 • Podstawowe dane makroekonomiczne i demograficzne – województwo zachodniopomorskie, 2009-2013
 • Mieszkania oddane do użytku w woj. zachodniopomorskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, 2008-2013
 • Usługi dostępu do internetu w województwie zachodniopomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi telefonii stacjonarnej w województwie zachodniopomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Usługi płatnej telewizji w województwie zachodniopomorskim: podstawowe dane, 2009-2013
 • Budowa sieci szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim: podstawowe dane
 • Struktura (%) ilościowa wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego i płatnej telewizji w województwie zachodniopomorskim według wielkości miejsca zamieszkania abonentów, 2013-2018