Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Niniejsza publikacja prezentuje analizę nasycenia świadczeniami w sektorze szpitali publicznych z podziałem na województwa, dane na temat nowych zmian w zakresie regulacji prawnych i inwestycje planowane dla rynku szpitali publicznych. Raport przedstawia również profile największych szpitali publicznych w Polsce. Zawiera dane dotyczące specjalistycznych usług medycznych świadczonych przez te jednostki. Dostarcza informacje na temat kontraktów z NFZ oraz wielkości danej placówki pod względem całkowitej liczby łóżek oraz liczby łóżek na oddziałach specjalistycznych.

 

Raport zawiera niezbędne informacje o cyfryzacji szpitali oraz ich dostosowaniu do wymogów innych ustaw i rozporządzeń. Przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej ponad 200 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie. Szeroko omawia również zagadnienie dokonanych i potencjalnych przekształceń szpitali w spółki i ich skutki. 

 

Analiza rynku szpitali publicznych to niezbędne narzędzie dla inwestorów (świadczeniodawców), którzy chcą sprawdzić nasycenie specjalizacjami w danym regionie. Jest również niezbędna dla dostawców sprzętu i leków, firm konsultingowych czy też informatycznych. 

 

Do raportu dołączona jest baza danych zawierająca informacje o ok. 600 szpitalach publicznych w Polsce, z uwzględnieniem m.in. następujących informacji: całkowitej liczby łóżek, rodzajów oddziałów oraz liczby łóżek na oddziałach specjalistycznych.

 

Najważniejsze zagadnienia analizowane w raporcie

 • Liczba i charakterystyka placówek oparta na unikatowych danych zebranych przez PMR
 • Główne specjalizacje w szpitalach publicznych w Polsce
 • Regulacje prawne mające wpływ na rynek szpitali publicznych
 • Całkowita liczba szpitali publicznych w Polsce, wraz z ich lokalizacją
 • Rodzaje oddziałów w poszczególnych szpitalach
 • Planowane przekształcenia szpitali publicznych
 • Ranking szpitali publicznych
 • Profile największych szpitali publicznych
 • Całkowita liczba łóżek w poszczególnych szpitalach i na oddziałach specjalistycznych w każdym ze szpitali
 • Porównanie nasycenia świadczeniami w szpitalach publicznych w największych miastach w Polsce oraz w poszczególnych województwach
 • Prognozy rozwoju rynku specjalistycznych usług medycznych do roku 2018
 • Inwestycje planowane w szpitalach publicznych w Polsce w latach 2015-2018
 • Sposoby dofinansowania szpitali publicznych w Polsce – możliwości inwestycyjne
 • Wartość kontraktów zawartych przez szpitale publiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 • Wydarzenia i trendy kształtujące ten segment
 • Cyfryzacja szpitali oraz budżety przeznaczone na ten cel przez szpitale
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej szpitali publicznych w Polsce
 • Porównanie segmentu publicznego do sytuacji na rynku szpitali niepublicznych
 • Liczba hospitalizacji w podziale na typy szpitali 

 

Przykładowe fakty zaprezentowane w raporcie

 • W 2013 r. podjęto rekordową liczbę przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego.
 • Największy szpital w Polsce pod względem liczby łóżek to Szpital Uniwersytecki w Krakowie. 
 • Inwestycje w sprzęt w latach 2016-2018 planuje 89% szpitali publicznych.
 • Zdecydowana większość respondentów badania przeprowadzonego przez PMR wskazuje jako główną barierę rozwoju rynku szpitali publicznych problemy z finansowaniem świadczeń udzielanych z NFZ.
 • Jak wynika z analizy PMR, w Polsce działa około 540 publicznych szpitali liczących 5 łóżek i więcej, wyłączając szpitale o charakterze wyłącznie uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym, sanatoryjnym, opiekuńczym, leczenia uzależnień, nefrologicznym itp. W przeciwieństwie do segmentu szpitali niepublicznych, w żadnym z województw liczba szpitali nie przekracza 100. 
 • Z badań przeprowadzonych specjalnie na potrzeby raportu PMR wynika, że coraz mniej szpitali publicznych planuje przekształcenie. Spadek ten po pierwsze wynika z faktu, że część szpitali przekształciła się w międzyczasie. Również część szpitali w tej chwili nie kwalifikuje się do przekształcenia z powodu dobrych wyników finansowych. 
 

Przykładowe szpitale analizowane w raporcie

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera W Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Toruniu, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu,  SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” W Szczecinie, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
 

Raport to rzetelne źródło informacji o rynku szpitali publicznych

 • Które regulacje prawne będą miały największy wpływ na segment szpitali publicznych w najbliższych latach?
 • Ile szpitali publicznych zostało przekształconych w podmioty niepubliczne w Polsce w ostatnich latach?
 • Jakie są przewidywania odnośnie kolejnych przekształceń szpitali publicznych?
 • Które specjalizacje mają największy, a które najmniejszy potencjał rozwoju w segmencie szpitali publicznych?
 • W ramach których specjalizacji występuje największe nasycenie świadczeniami w poszczególnych województwach?
 • Jaka jest sytuacja finansowa największych szpitali publicznych w Polsce?
 • Które szpitale publiczne w Polsce mają podpisane najwyższe kontrakty z NFZ?
 • Jaka jest liczba szpitali publicznych w Polsce?
 • Które szpitale mają największą liczbę łóżek?

 

Unikalne analizy i badania rynkowe

 • Analiza nasycenia specjalizacji medycznych – przeprowadzona w podziale na województwa i specjalizacje; użyteczna przy wyborze lokalizacji szpitala lub specjalizacji
 • Baza danych około 600 szpitali publicznych, zawierająca dane na temat ich lokalizacji, oferowanych specjalizacji, całkowitej liczby łóżek i oddziałów specjalistycznych
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród menadżerów szpitali publicznych, które pozwalają lepiej poznać sposób funkcjonowania tych jednostek.

 

Raport szczególnie polecamy…

 • Operatorom szpitali publicznych
 • Firmom farmaceutycznym oraz producentom sprzętu medycznego
 • Firmom zainteresowanym przejęciami szpitali publicznych na polskim rynku
 • Jednostkom świadczącym usługi na rzecz szpitali publicznych w Polsce
 • Firmom umożliwiającym proces transformacji
 • Funduszom typu private equity oraz funduszom inwestycyjnym
 • Organizacjom akademickim i badawczym
 • Izbom handlowym i organizacjom branżowym
 • Firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym.

 

Rekomendowane sposoby wykorzystania raportu

 • Analiza działalności największych szpitali publicznych w Polsce
 • Planowanie strategii produkcyjnych i dystrybucyjnych dla sprzętu medycznego
 • Analiza konkurencji na rynku szpitalnym
 • Ocena potencjału rozwoju poszczególnych specjalizacji medycznych
 • Porównanie prognozowanego rozwoju poszczególnych specjalistycznych usług medycznych dla szpitali działających w 16 województwach
 • Planowanie inwestycji na rynku szpitali w Polsce.

 

Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku szpitali publicznych w Polsce
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy
   • Ewolucja roli szpitali powiatowych
   • Zmiany w zakresie specjalizacji
   • Przekształcenia szpitali
   • Dyrektywa transgraniczna
   • Kolejki
   • Pakiet kolejkowy i onkologiczny
   • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce
  • Liczba i charakterystyka placówek
  • Największe szpitale publiczne
  • Ranking najlepszych szpitali
  • Kontrakty z NFZ
 • Perspektywy rozwoju sektora szpitali publicznych w Polsce w latach 2014-2018
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy
   • Zmiany w kontraktowaniu
   • Wzrost kosztów umów outsourcingowych
   • Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych
   • Elektroniczna dokumentacja
   • Spełnienie norm budowlanych i przeciwpożarowych
   • Planowane przekształcenia szpitali
   • Nowa transza funduszy unijnych
   • Pobieranie przez szpitale publiczne opłat za świadczenia komercyjne
  • Plany inwestycyjne szpitali publicznych
   • Rozbudowa szpitali publicznych w latach 2014-2018
  • Powstawanie nowych oddziałów w istniejących szpitalach publicznych w latach 2016-2018
   • Uruchamianie nowych pracowni diagnostycznych w latach 2016-2018
   • Planowany zakup sprzętu w latach 2016-2018
   • Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród szpitali publicznych w Polsce
  • Wprowadzenie
  • Czynniki i bariery rozwoju szpitali publicznych
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
  • Cyfryzacja
  • Trendy, jakie mogą pojawić się na rynku w latach 2016-2018
   • Opinie na temat poziomu finansowania przez NFZ
   • Plany przystąpienia do grup zakupowych
   • Oczekiwane zmiany prawne
  • Charakterystyka i sytuacja finansowa szpitali publicznych
   • Sytuacja finansowa w roku 2014
   • Sytuacja finansowa w latach 2015 i 2016
   • Rok powstania
   • Średnia liczba pacjentów
 • Charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego najatrakcyjniejszych specjalizacji
  • Charakterystyka ekonomiczno-demograficzna poszczególnych województw w Polsce
  • Najczęściej występujące oddziały
  • Analiza nasycenia oddziałami według województw
  • Udziały szpitali publicznych w wybranych procedurach medycznych innych specjalizacji
 • Charakterystyka szpitali publicznych w poszczególnych województwach – analiza nasycenia świadczeniami
  • Województwo mazowieckie
  • Województwo śląskie
  • Województwo wielkopolskie
  • Województwo dolnośląskie
  • Województwo małopolskie
  • Województwo lubelskie
  • Województwo podkarpackie
  • Województwo łódzkie
  • Województwo podlaskie
  • Województwo warmińsko-mazurskie
  • Województwo kujawsko-pomorskie
  • Województwo zachodniopomorskie
  • Województwo świętokrzyskie
  • Województwo opolskie
  • Województwo pomorskie
  • Województwo lubuskie
 • Analiza pod kątem nasycenia świadczeniami szpitalnymi największych miast w Polsce
  • Charakterystyka ekonomiczno-demograficzna największych miast w Polsce
  • Warszawa
  • Łódź
  • Poznań
  • Kraków
  • Wrocław
  • Trójmiasto
  • Katowice
 • Profile wybranych szpitali publicznych w Polsce
 • Baza szpitali publicznych w Polsce 2015

Graphs

 • Struktura próby w badaniu szpitali publicznych w Polsce (%), 2015
 • Liczba szpitali przekształconych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w Polsce, 1999 – styczeń-sierpień 2015
 • Ocena wpływu dyrektywy transgranicznej na funkcjonowanie szpitali publicznych w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2007-2015
 • Liczba szpitali niepublicznych w Polsce (%), według województw, październik 2015
 • Liczba łóżek w szpitalach publicznych w Polsce (%), według województw, październik 2015
 • Odsetek szpitali planujących przekształcenia w Polsce (%), 2012-2015
 • Przyczyny zaniechania przekształceń szpitali publicznych w Polsce (%), 2015
 • Przewidywanie, czy w następnych dwóch latach na rynku w Polsce nasilą się procesy przekształceń szpitali publicznych w niepubliczne (%), 2012, 2014 i 2015
 • Wydatki na inwestycje w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2016-2018
 • Plany inwestycyjne szpitali publicznych w Polsce (%), 2012-2018
 • Źródła finansowania inwestycji w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2012-2018
 • Oddziały, które najczęściej zostaną otwarte w istniejących szpitalach publicznych w Polsce (%), 2016-2018
 • Średnia liczba łóżek w planowanych nowych oddziałach w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2016-2018
 • Typy pracowni diagnostycznych, które mają zostać uruchomione przez szpitale publiczne w Polsce (%), według rodzaju, 2016-2018
 • Średnia liczba sprzętu, który planują zakupić szpitale publiczne w Polsce (szt.), 2016-2018
 • Odsetek szpitali publicznych, według udziału wydatków na wyroby medyczne w wydatkach ogółem w Polsce (%), 2015
 • Najważniejsze czynniki rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2012, 2014 i 2015
 • Najczęstsze problemy związane z finansowaniem NFZ w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2015
 • Największe bariery rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2012, 2014 i 2015
 • Czy podjęli już państwo działania związane z obowiązkiem cyfryzacji szpitali w Polsce? (%), wrzesień/październik 2015
 • Etap cyfryzacji, na którym jest szpital publiczny w Polsce (%), wrzesień/październik 2015
 • Budżet na cyfryzację szpitali publicznych w Polsce (%), 2015
 • Budżet na cyfryzację szpitali publicznych w Polsce (%), 2016
 • Działanie systemu elektronicznego fakturowania w szpitalach publicznych w Polsce (%), wrzesień/październik 2015
 • Format elektronicznego fakturowania, jakiego używają szpitale publiczne w Polsce (%), wrzesień/październik 2015
 • Dostęp do elektronicznego formularza zamówień w przypadku zakupu leków, sprzętu medycznego i innych podobnych zamówień w szpitalach publicznych w Polsce (%), wrzesień/październik 2015
 • Opinie na temat stwierdzenia, czy w następnych dwóch latach pogorszy się finansowanie sektora publicznego ze strony NFZ (%), 2012, 2014 i 2016
 • Plany przystąpienia szpitali publicznych do grup zakupowych w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat (%), 2012, 2014 i 2015
 • Najczęstsze przyczyny, dla których szpitale nie planują przystąpić do grup zakupowych w Polsce (%), 2015
 • Data lub spodziewana data przystąpienia szpitala do grupy zakupowej w Polsce (%), 2015
 • Grupa zakupowa, do której szpitale publiczne w Polsce przystąpiły lub planują przystąpić (%), 2015
 • Zmiany zasad kontraktowania proponowane przez przedstawicieli szpitali publicznych w Polsce (%), 2015
 • Zmiany prawne dotyczące sektora szpitali publicznych w Polsce, które byłyby najbardziej sprzyjające dla działalności szpitala (%), 2014 i 2015
 • Przychody szpitali publicznych w Polsce (%), 2014
 • Wynik finansowy netto szpitali publicznych w Polsce (%), 2014
 • Średnia strata i zysk netto szpitali publicznych w Polsce (mln zł), 2011, 2013 i 2015
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej szpitala publicznego w Polsce w porównaniu z rokiem ubiegłym (%), 2012, 2014 i 2015
 • Prognoza sytuacji finansowej szpitala publicznego na koniec 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim w Polsce (%), 2015
 • Rok powstania szpitali publicznych w Polsce (%)
 • Średnia roczna liczba pacjentów w szpitalach publicznych i niepublicznych w Polsce, 2015
 • Specjalizacje, które mają szanse na największy rozwój w sektorze publicznym w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), 2012, 2014 i 2015
 • Specjalizacje, które mają najmniejsze szanse na rozwój w sektorze publicznym w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), 2012, 2014 i 2015
 • Liczba łóżek geriatrycznych w szpitalach ogólnych w Polsce i dynamika (%), 2010-2014
 • Wartość (mln zł) i liczba umów z NFZ na leczenie szpitalne z zakresu geriatrii w Polsce, 2005-2015
 • Przeciętny czas oczekiwania na świadczenia z zakresu onkologii i radioterapii finansowane przez NFZ w Polsce (tygodnie), wrzesień 2014, styczeń 2015, maj 2015
 • Wydatki NFZ na chemioterapię i programy lekowe w Polsce (mln zł), 2009-2015
 • Udział wydatków na leczenie szpitalne w całkowitych wydatkach NFZ na leczenie onkologiczne w Polsce (%), 2014
 • Przychody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2012
 • Zysk/strata netto Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł), 2008-2012
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (mln zł), 2002-2014
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2011 i 2013
 • Zysk/strata netto Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł), 2008-2011 i 2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2011
 • Zysk/strata netto Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł), 2008-2011
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2013
 • Zysk netto Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł), 2008-2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2011 i 2013
 • Zysk/strata netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł), 2008-2011 i 2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2011
 • Zysk/strata netto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (mln zł), 2008-2011
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł) i dynamika (%), 2011-2013
 • Strata netto Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł), 2011-2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2013
 • Zysk netto Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł), 2008-2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi (mln zł) i dynamika (%), 2008-2014
 • Zysk/strata netto Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi (mln zł), 2008-2014
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015

Tables

 • Liczba lekarzy i lekarzy dentystów według specjalizacji w Polsce, 31 sierpnia 2015
 • Szpitale przekształcone w spółki prawa handlowego w Polsce, 2014
 • Szpitale przekształcone w spółki prawa handlowego w Polsce, 2015
 • Liczba oczekujących na wybrane zabiegi finansowane przez NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2015
 • Liczba szpitali publicznych i łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w Polsce, październik 2015
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno łóżko szpitalne w szpitalach publicznych w poszczególnych województwach w Polsce, październik 2015
 • 20 największych szpitali publicznych pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • 20 największych szpitali publicznych pod względem liczby łóżek w Polsce, bez oddziałów neonatologii i opieki długoterminowej, październik 2015
 • Największe szpitale publiczne w Polsce pod względem liczby łóżek w poszczególnych województwach w Polsce, październik 2015
 • Największe szpitale publiczne w Polsce pod względem liczby łóżek w poszczególnych województwach w Polsce, bez oddziałów neonatologii i opieki długoterminowej, październik 2015
 • Najlepsze publiczne szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne, w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2014
 • Najlepsze publiczne szpitale zabiegowe, monospecjalistyczne bez onkologicznych, w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2014
 • Najlepsze publiczne szpitale niezabiegowe w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2014
 • Najlepsze publiczne szpitale w poszczególnych województwach w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2014
 • 20 największych szpitali publicznych według wysokości umów z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł), 2015
 • Największe szpitale publiczne pod względem wartości kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w poszczególnych województwach w Polsce (mln zł), 2015
 • Łączna wartość kontraktów z NFZ szpitali publicznych w Polsce (mln zł), według województw, 2015
 • Średnia wartość kontraktu z NFZ na szpital publiczny w Polsce (mln zł), według województw, 2015
 • Planowane przekształcenia i prywatyzacje szpitali w Polsce, 2015
 • Wybrane największe inwestycje w szpitale publiczne w Polsce, w trakcie wykonania bądź planowane, 2014-2019
 • Odsetek szpitali publicznych, które planują zakup sprzętu medycznego w Polsce (%), według rodzaju sprzętu, 2016-2018
 • Czynniki rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze publicznym w Polsce, 2015
 • Bariery rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze publicznym w Polsce, 2015
 • Liczba mieszkańców w Polsce (mln), według województw, 2011-2014
 • Prognoza liczby ludności według biologicznych grup wiekowych w Polsce (tys.), 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 i 2040
 • Prognoza liczby urodzeń w poszczególnych województwach w Polsce, 2015, 2020 i 2025
 • Prognoza liczby urodzeń w poszczególnych województwach w Polsce, 2030, 2035 i 2040
 • Najczęściej występujące oddziały w szpitalach publicznych w Polsce (liczba), październik 2015
 • Nasycenie oddziałami w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, 2015
 • Przewidywane przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce, 2013, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 i 2050
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane świadczenia z zakresu opieki długoterminowej finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2015
 • Występowanie oddziałów geriatrii w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • Występowanie oddziałów opieki długoterminowej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu geriatrycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce, 1999-2012
 • Współczynnik zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce (na 100 tys.), według płci, 1999-2012
 • Najczęstsze nowotwory złośliwe powodujące zgony, jako odsetek ogółu zgonów w Polsce (%), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, 1999-2012
 • Współczynnik zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce (na 100 tys.), według płci, 1999-2012
 • Najczęstsze nowotwory złośliwe powodujące zgony wśród mężczyzn w Polsce (%), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia, 2012
 • Współczynniki zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys.), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, 1999-2012
 • Współczynniki zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys.), 1999-2012
 • Zgony i współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według województw, 2012
 • Najczęstsze nowotwory złośliwe powodujące zgony wśród kobiet w Polsce (%), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, według umiejscowienia, 2012
 • Współczynniki zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys.), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce, 1999-2012
 • Współczynniki zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys.), 1999-2012
 • Zgony i współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce, według województw, 2012
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia, 2012
 • Współczynniki zachorowalności na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys.), według umiejscowienia, 2012
 • Zachorowalność na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia, 1999-2012
 • Współczynniki zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys.), 1999-2012
 • Zachorowania i współczynniki zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według województw, 2012
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, według umiejscowienia, 2012
 • Współczynniki zachorowalności na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys.), według umiejscowienia, 2012
 • Zachorowalność na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, według umiejscowienia, 1999-2012
 • Współczynniki zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys.), 1999-2012
 • Zachorowania i współczynniki zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na tys.), według województw, 2012
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe i liczba pacjentów onkologicznych w Polsce, 2014, 2020 i 2025
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, według typu nowotworu, 2011, 2020 i 2025
 • Rzeczywista i potrzebna liczba akceleratorów w Polsce, według województw, 2014 i 2020
 • Liczba szpitali świadczących usługi z zakresu chemioterapii i onkologicznych programów lekowych w Polsce, według województw, 2014
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane świadczenia z zakresu onkologii i radioterapii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2015
 • Wartość kontraktów NFZ zawartych w dziedzinie radioterapii w Polsce (mln zł), 2013-2015
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinach związanych z onkologią w Polsce, 2015
 • Liczba szpitali świadczących usługi chirurgicznego leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce, według województw, 2014
 • Występowanie specjalizacji onkologicznej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu onkologicznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chirurgii naczyniowej finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach niepublicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chirurgii naczyniowej finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Występowanie specjalizacji kardiologicznej/kardiochirurgicznej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • 11 największych szpitali publicznych o profilu kardiochirurgicznym i kardiologicznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • 11 największych szpitali publicznych o profilu angiologicznym i chirurgii naczyniowej pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • 11 największych szpitali publicznych o profilu kardiochirurgicznym, kardiologicznym, angiologicznym i chirurgii naczyniowej pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • Występowanie oddziałów rehabilitacji w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • Występowanie specjalizacji psychiatrycznej (ogólnej i sądowej) oraz terapii uzależnień w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • Liczba szpitali psychiatrycznych, łóżek oraz osób leczonych w tych placówkach w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2012-2013
 • Liczba szpitali psychiatrycznych, łóżek oraz osób leczonych w tych placówkach w Polsce w latach 2012-2013
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu psychiatrycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • 10 największych jednospecjalistycznych szpitali publicznych o profilu psychiatrycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ortopedii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ginekologii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ginekologii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu położnictwa i neonatologii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu położnictwa i neonatologii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu okulistyki finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu okulistyki finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu nerwowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu oddechowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób przewodu pokarmowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu dokrewnego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu moczowo-płciowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób dziecięcych finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu krwiotwórczego, zatruć i chorób zakaźnych finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie mazowieckim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie mazowieckim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie mazowieckim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie śląskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie śląskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie śląskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie wielkopolskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie wielkopolskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie wielkopolskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie dolnośląskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie dolnośląskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie dolnośląskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie małopolskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie małopolskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie małopolskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie lubelskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie lubelskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie lubelskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie podkarpackim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie podkarpackim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie podkarpackim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie łódzkim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie łódzkim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie łódzkim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie podlaskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie podlaskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie podlaskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie warmińsko-mazurskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie warmińsko-mazurskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie warmińsko-mazurskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie kujawsko-pomorskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie kujawsko-pomorskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie kujawsko-pomorskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie zachodniopomorskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie zachodniopomorskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie zachodniopomorskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie świętokrzyskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie świętokrzyskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie świętokrzyskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie opolskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie opolskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie opolskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie pomorskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie pomorskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie pomorskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie lubuskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie lubuskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie lubuskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce, 2014
 • Dochody budżetowe na jednego mieszkańca w największych miastach w Polsce (zł), 2014
 • Liczba urodzeń w wybranych największych miastach w Polsce (tys.), 2014-2017 oraz 2020
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Warszawie, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Warszawie, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Warszawie posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Łodzi, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Łodzi, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Łodzi posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Poznaniu, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Poznaniu, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Poznaniu posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Krakowie, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Krakowie, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Krakowie posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych we Wrocławiu, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych we Wrocławiu, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych we Wrocławiu posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Trójmieście, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Trójmieście, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Trójmieście posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Katowicach, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Katowicach, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Katowicach posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w SP ZOZ Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, październik 2015
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (mln zł), 2013
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie (mln zł), 2013
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warcie (Centrum Psychiatryczne), październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rafałówce (Oddział Rehabilitacji dla Dzieci), październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi, październik 2015