Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015 Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Niniejsza publikacja prezentuje analizę nasycenia świadczeniami w sektorze szpitali publicznych z podziałem na województwa, dane na temat nowych zmian w zakresie regulacji prawnych i inwestycje planowane dla rynku szpitali publicznych. Raport przedstawia również profile największych szpitali publicznych w Polsce. Zawiera dane dotyczące specjalistycznych usług medycznych świadczonych przez te jednostki. Dostarcza informacje na temat kontraktów z NFZ oraz wielkości danej placówki pod względem całkowitej liczby łóżek oraz liczby łóżek na oddziałach specjalistycznych.

 

Raport zawiera niezbędne informacje o cyfryzacji szpitali oraz ich dostosowaniu do wymogów innych ustaw i rozporządzeń. Przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej ponad 200 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie. Szeroko omawia również zagadnienie dokonanych i potencjalnych przekształceń szpitali w spółki i ich skutki. 

 

Analiza rynku szpitali publicznych to niezbędne narzędzie dla inwestorów (świadczeniodawców), którzy chcą sprawdzić nasycenie specjalizacjami w danym regionie. Jest również niezbędna dla dostawców sprzętu i leków, firm konsultingowych czy też informatycznych. 

 

Do raportu dołączona jest baza danych zawierająca informacje o ok. 600 szpitalach publicznych w Polsce, z uwzględnieniem m.in. następujących informacji: całkowitej liczby łóżek, rodzajów oddziałów oraz liczby łóżek na oddziałach specjalistycznych.

 

Najważniejsze zagadnienia analizowane w raporcie

 • Liczba i charakterystyka placówek oparta na unikatowych danych zebranych przez PMR
 • Główne specjalizacje w szpitalach publicznych w Polsce
 • Regulacje prawne mające wpływ na rynek szpitali publicznych
 • Całkowita liczba szpitali publicznych w Polsce, wraz z ich lokalizacją
 • Rodzaje oddziałów w poszczególnych szpitalach
 • Planowane przekształcenia szpitali publicznych
 • Ranking szpitali publicznych
 • Profile największych szpitali publicznych
 • Całkowita liczba łóżek w poszczególnych szpitalach i na oddziałach specjalistycznych w każdym ze szpitali
 • Porównanie nasycenia świadczeniami w szpitalach publicznych w największych miastach w Polsce oraz w poszczególnych województwach
 • Prognozy rozwoju rynku specjalistycznych usług medycznych do roku 2018
 • Inwestycje planowane w szpitalach publicznych w Polsce w latach 2015-2018
 • Sposoby dofinansowania szpitali publicznych w Polsce – możliwości inwestycyjne
 • Wartość kontraktów zawartych przez szpitale publiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 • Wydarzenia i trendy kształtujące ten segment
 • Cyfryzacja szpitali oraz budżety przeznaczone na ten cel przez szpitale
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej szpitali publicznych w Polsce
 • Porównanie segmentu publicznego do sytuacji na rynku szpitali niepublicznych
 • Liczba hospitalizacji w podziale na typy szpitali 

 

Przykładowe fakty zaprezentowane w raporcie

 • W 2013 r. podjęto rekordową liczbę przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego.
 • Największy szpital w Polsce pod względem liczby łóżek to Szpital Uniwersytecki w Krakowie. 
 • Inwestycje w sprzęt w latach 2016-2018 planuje 89% szpitali publicznych.
 • Zdecydowana większość respondentów badania przeprowadzonego przez PMR wskazuje jako główną barierę rozwoju rynku szpitali publicznych problemy z finansowaniem świadczeń udzielanych z NFZ.
 • Jak wynika z analizy PMR, w Polsce działa około 540 publicznych szpitali liczących 5 łóżek i więcej, wyłączając szpitale o charakterze wyłącznie uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym, sanatoryjnym, opiekuńczym, leczenia uzależnień, nefrologicznym itp. W przeciwieństwie do segmentu szpitali niepublicznych, w żadnym z województw liczba szpitali nie przekracza 100. 
 • Z badań przeprowadzonych specjalnie na potrzeby raportu PMR wynika, że coraz mniej szpitali publicznych planuje przekształcenie. Spadek ten po pierwsze wynika z faktu, że część szpitali przekształciła się w międzyczasie. Również część szpitali w tej chwili nie kwalifikuje się do przekształcenia z powodu dobrych wyników finansowych. 
 

Przykładowe szpitale analizowane w raporcie

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera W Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Toruniu, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu,  SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” W Szczecinie, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
 

Raport to rzetelne źródło informacji o rynku szpitali publicznych

 • Które regulacje prawne będą miały największy wpływ na segment szpitali publicznych w najbliższych latach?
 • Ile szpitali publicznych zostało przekształconych w podmioty niepubliczne w Polsce w ostatnich latach?
 • Jakie są przewidywania odnośnie kolejnych przekształceń szpitali publicznych?
 • Które specjalizacje mają największy, a które najmniejszy potencjał rozwoju w segmencie szpitali publicznych?
 • W ramach których specjalizacji występuje największe nasycenie świadczeniami w poszczególnych województwach?
 • Jaka jest sytuacja finansowa największych szpitali publicznych w Polsce?
 • Które szpitale publiczne w Polsce mają podpisane najwyższe kontrakty z NFZ?
 • Jaka jest liczba szpitali publicznych w Polsce?
 • Które szpitale mają największą liczbę łóżek?

 

Unikalne analizy i badania rynkowe

 • Analiza nasycenia specjalizacji medycznych – przeprowadzona w podziale na województwa i specjalizacje; użyteczna przy wyborze lokalizacji szpitala lub specjalizacji
 • Baza danych około 600 szpitali publicznych, zawierająca dane na temat ich lokalizacji, oferowanych specjalizacji, całkowitej liczby łóżek i oddziałów specjalistycznych
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród menadżerów szpitali publicznych, które pozwalają lepiej poznać sposób funkcjonowania tych jednostek.

 

Raport szczególnie polecamy…

 • Operatorom szpitali publicznych
 • Firmom farmaceutycznym oraz producentom sprzętu medycznego
 • Firmom zainteresowanym przejęciami szpitali publicznych na polskim rynku
 • Jednostkom świadczącym usługi na rzecz szpitali publicznych w Polsce
 • Firmom umożliwiającym proces transformacji
 • Funduszom typu private equity oraz funduszom inwestycyjnym
 • Organizacjom akademickim i badawczym
 • Izbom handlowym i organizacjom branżowym
 • Firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym.

 

Rekomendowane sposoby wykorzystania raportu

 • Analiza działalności największych szpitali publicznych w Polsce
 • Planowanie strategii produkcyjnych i dystrybucyjnych dla sprzętu medycznego
 • Analiza konkurencji na rynku szpitalnym
 • Ocena potencjału rozwoju poszczególnych specjalizacji medycznych
 • Porównanie prognozowanego rozwoju poszczególnych specjalistycznych usług medycznych dla szpitali działających w 16 województwach
 • Planowanie inwestycji na rynku szpitali w Polsce.

 

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku szpitali publicznych w Polsce
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy
   • Ewolucja roli szpitali powiatowych
   • Zmiany w zakresie specjalizacji
   • Przekształcenia szpitali
   • Dyrektywa transgraniczna
   • Kolejki
   • Pakiet kolejkowy i onkologiczny
   • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce
  • Liczba i charakterystyka placówek
  • Największe szpitale publiczne
  • Ranking najlepszych szpitali
  • Kontrakty z NFZ
 • Perspektywy rozwoju sektora szpitali publicznych w Polsce w latach 2014-2018
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy
   • Zmiany w kontraktowaniu
   • Wzrost kosztów umów outsourcingowych
   • Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych
   • Elektroniczna dokumentacja
   • Spełnienie norm budowlanych i przeciwpożarowych
   • Planowane przekształcenia szpitali
   • Nowa transza funduszy unijnych
   • Pobieranie przez szpitale publiczne opłat za świadczenia komercyjne
  • Plany inwestycyjne szpitali publicznych
   • Rozbudowa szpitali publicznych w latach 2014-2018
  • Powstawanie nowych oddziałów w istniejących szpitalach publicznych w latach 2016-2018
   • Uruchamianie nowych pracowni diagnostycznych w latach 2016-2018
   • Planowany zakup sprzętu w latach 2016-2018
   • Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród szpitali publicznych w Polsce
  • Wprowadzenie
  • Czynniki i bariery rozwoju szpitali publicznych
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
  • Cyfryzacja
  • Trendy, jakie mogą pojawić się na rynku w latach 2016-2018
   • Opinie na temat poziomu finansowania przez NFZ
   • Plany przystąpienia do grup zakupowych
   • Oczekiwane zmiany prawne
  • Charakterystyka i sytuacja finansowa szpitali publicznych
   • Sytuacja finansowa w roku 2014
   • Sytuacja finansowa w latach 2015 i 2016
   • Rok powstania
   • Średnia liczba pacjentów
 • Charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego najatrakcyjniejszych specjalizacji
  • Charakterystyka ekonomiczno-demograficzna poszczególnych województw w Polsce
  • Najczęściej występujące oddziały
  • Analiza nasycenia oddziałami według województw
  • Udziały szpitali publicznych w wybranych procedurach medycznych innych specjalizacji
 • Charakterystyka szpitali publicznych w poszczególnych województwach – analiza nasycenia świadczeniami
  • Województwo mazowieckie
  • Województwo śląskie
  • Województwo wielkopolskie
  • Województwo dolnośląskie
  • Województwo małopolskie
  • Województwo lubelskie
  • Województwo podkarpackie
  • Województwo łódzkie
  • Województwo podlaskie
  • Województwo warmińsko-mazurskie
  • Województwo kujawsko-pomorskie
  • Województwo zachodniopomorskie
  • Województwo świętokrzyskie
  • Województwo opolskie
  • Województwo pomorskie
  • Województwo lubuskie
 • Analiza pod kątem nasycenia świadczeniami szpitalnymi największych miast w Polsce
  • Charakterystyka ekonomiczno-demograficzna największych miast w Polsce
  • Warszawa
  • Łódź
  • Poznań
  • Kraków
  • Wrocław
  • Trójmiasto
  • Katowice
 • Profile wybranych szpitali publicznych w Polsce
 • Baza szpitali publicznych w Polsce 2015

Graphs

 • Struktura próby w badaniu szpitali publicznych w Polsce (%), 2015
 • Liczba szpitali przekształconych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w Polsce, 1999 – styczeń-sierpień 2015
 • Ocena wpływu dyrektywy transgranicznej na funkcjonowanie szpitali publicznych w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2007-2015
 • Liczba szpitali niepublicznych w Polsce (%), według województw, październik 2015
 • Liczba łóżek w szpitalach publicznych w Polsce (%), według województw, październik 2015
 • Odsetek szpitali planujących przekształcenia w Polsce (%), 2012-2015
 • Przyczyny zaniechania przekształceń szpitali publicznych w Polsce (%), 2015
 • Przewidywanie, czy w następnych dwóch latach na rynku w Polsce nasilą się procesy przekształceń szpitali publicznych w niepubliczne (%), 2012, 2014 i 2015
 • Wydatki na inwestycje w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2016-2018
 • Plany inwestycyjne szpitali publicznych w Polsce (%), 2012-2018
 • Źródła finansowania inwestycji w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2012-2018
 • Oddziały, które najczęściej zostaną otwarte w istniejących szpitalach publicznych w Polsce (%), 2016-2018
 • Średnia liczba łóżek w planowanych nowych oddziałach w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2016-2018
 • Typy pracowni diagnostycznych, które mają zostać uruchomione przez szpitale publiczne w Polsce (%), według rodzaju, 2016-2018
 • Średnia liczba sprzętu, który planują zakupić szpitale publiczne w Polsce (szt.), 2016-2018
 • Odsetek szpitali publicznych, według udziału wydatków na wyroby medyczne w wydatkach ogółem w Polsce (%), 2015
 • Najważniejsze czynniki rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2012, 2014 i 2015
 • Najczęstsze problemy związane z finansowaniem NFZ w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2015
 • Największe bariery rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2012, 2014 i 2015
 • Czy podjęli już państwo działania związane z obowiązkiem cyfryzacji szpitali w Polsce? (%), wrzesień/październik 2015
 • Etap cyfryzacji, na którym jest szpital publiczny w Polsce (%), wrzesień/październik 2015
 • Budżet na cyfryzację szpitali publicznych w Polsce (%), 2015
 • Budżet na cyfryzację szpitali publicznych w Polsce (%), 2016
 • Działanie systemu elektronicznego fakturowania w szpitalach publicznych w Polsce (%), wrzesień/październik 2015
 • Format elektronicznego fakturowania, jakiego używają szpitale publiczne w Polsce (%), wrzesień/październik 2015
 • Dostęp do elektronicznego formularza zamówień w przypadku zakupu leków, sprzętu medycznego i innych podobnych zamówień w szpitalach publicznych w Polsce (%), wrzesień/październik 2015
 • Opinie na temat stwierdzenia, czy w następnych dwóch latach pogorszy się finansowanie sektora publicznego ze strony NFZ (%), 2012, 2014 i 2016
 • Plany przystąpienia szpitali publicznych do grup zakupowych w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat (%), 2012, 2014 i 2015
 • Najczęstsze przyczyny, dla których szpitale nie planują przystąpić do grup zakupowych w Polsce (%), 2015
 • Data lub spodziewana data przystąpienia szpitala do grupy zakupowej w Polsce (%), 2015
 • Grupa zakupowa, do której szpitale publiczne w Polsce przystąpiły lub planują przystąpić (%), 2015
 • Zmiany zasad kontraktowania proponowane przez przedstawicieli szpitali publicznych w Polsce (%), 2015
 • Zmiany prawne dotyczące sektora szpitali publicznych w Polsce, które byłyby najbardziej sprzyjające dla działalności szpitala (%), 2014 i 2015
 • Przychody szpitali publicznych w Polsce (%), 2014
 • Wynik finansowy netto szpitali publicznych w Polsce (%), 2014
 • Średnia strata i zysk netto szpitali publicznych w Polsce (mln zł), 2011, 2013 i 2015
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej szpitala publicznego w Polsce w porównaniu z rokiem ubiegłym (%), 2012, 2014 i 2015
 • Prognoza sytuacji finansowej szpitala publicznego na koniec 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim w Polsce (%), 2015
 • Rok powstania szpitali publicznych w Polsce (%)
 • Średnia roczna liczba pacjentów w szpitalach publicznych i niepublicznych w Polsce, 2015
 • Specjalizacje, które mają szanse na największy rozwój w sektorze publicznym w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), 2012, 2014 i 2015
 • Specjalizacje, które mają najmniejsze szanse na rozwój w sektorze publicznym w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), 2012, 2014 i 2015
 • Liczba łóżek geriatrycznych w szpitalach ogólnych w Polsce i dynamika (%), 2010-2014
 • Wartość (mln zł) i liczba umów z NFZ na leczenie szpitalne z zakresu geriatrii w Polsce, 2005-2015
 • Przeciętny czas oczekiwania na świadczenia z zakresu onkologii i radioterapii finansowane przez NFZ w Polsce (tygodnie), wrzesień 2014, styczeń 2015, maj 2015
 • Wydatki NFZ na chemioterapię i programy lekowe w Polsce (mln zł), 2009-2015
 • Udział wydatków na leczenie szpitalne w całkowitych wydatkach NFZ na leczenie onkologiczne w Polsce (%), 2014
 • Przychody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2012
 • Zysk/strata netto Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł), 2008-2012
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (mln zł), 2002-2014
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2011 i 2013
 • Zysk/strata netto Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł), 2008-2011 i 2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2011
 • Zysk/strata netto Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł), 2008-2011
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2013
 • Zysk netto Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł), 2008-2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2011 i 2013
 • Zysk/strata netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł), 2008-2011 i 2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2011
 • Zysk/strata netto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (mln zł), 2008-2011
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł) i dynamika (%), 2011-2013
 • Strata netto Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł), 2011-2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2013
 • Zysk netto Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł), 2008-2013
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi (mln zł) i dynamika (%), 2008-2014
 • Zysk/strata netto Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi (mln zł), 2008-2014
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015

Tables

 • Liczba lekarzy i lekarzy dentystów według specjalizacji w Polsce, 31 sierpnia 2015
 • Szpitale przekształcone w spółki prawa handlowego w Polsce, 2014
 • Szpitale przekształcone w spółki prawa handlowego w Polsce, 2015
 • Liczba oczekujących na wybrane zabiegi finansowane przez NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2015
 • Liczba szpitali publicznych i łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w Polsce, październik 2015
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno łóżko szpitalne w szpitalach publicznych w poszczególnych województwach w Polsce, październik 2015
 • 20 największych szpitali publicznych pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • 20 największych szpitali publicznych pod względem liczby łóżek w Polsce, bez oddziałów neonatologii i opieki długoterminowej, październik 2015
 • Największe szpitale publiczne w Polsce pod względem liczby łóżek w poszczególnych województwach w Polsce, październik 2015
 • Największe szpitale publiczne w Polsce pod względem liczby łóżek w poszczególnych województwach w Polsce, bez oddziałów neonatologii i opieki długoterminowej, październik 2015
 • Najlepsze publiczne szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne, w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2014
 • Najlepsze publiczne szpitale zabiegowe, monospecjalistyczne bez onkologicznych, w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2014
 • Najlepsze publiczne szpitale niezabiegowe w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2014
 • Najlepsze publiczne szpitale w poszczególnych województwach w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2014
 • 20 największych szpitali publicznych według wysokości umów z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł), 2015
 • Największe szpitale publiczne pod względem wartości kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w poszczególnych województwach w Polsce (mln zł), 2015
 • Łączna wartość kontraktów z NFZ szpitali publicznych w Polsce (mln zł), według województw, 2015
 • Średnia wartość kontraktu z NFZ na szpital publiczny w Polsce (mln zł), według województw, 2015
 • Planowane przekształcenia i prywatyzacje szpitali w Polsce, 2015
 • Wybrane największe inwestycje w szpitale publiczne w Polsce, w trakcie wykonania bądź planowane, 2014-2019
 • Odsetek szpitali publicznych, które planują zakup sprzętu medycznego w Polsce (%), według rodzaju sprzętu, 2016-2018
 • Czynniki rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze publicznym w Polsce, 2015
 • Bariery rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze publicznym w Polsce, 2015
 • Liczba mieszkańców w Polsce (mln), według województw, 2011-2014
 • Prognoza liczby ludności według biologicznych grup wiekowych w Polsce (tys.), 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 i 2040
 • Prognoza liczby urodzeń w poszczególnych województwach w Polsce, 2015, 2020 i 2025
 • Prognoza liczby urodzeń w poszczególnych województwach w Polsce, 2030, 2035 i 2040
 • Najczęściej występujące oddziały w szpitalach publicznych w Polsce (liczba), październik 2015
 • Nasycenie oddziałami w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, 2015
 • Przewidywane przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce, 2013, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 i 2050
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane świadczenia z zakresu opieki długoterminowej finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2015
 • Występowanie oddziałów geriatrii w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • Występowanie oddziałów opieki długoterminowej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu geriatrycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce, 1999-2012
 • Współczynnik zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce (na 100 tys.), według płci, 1999-2012
 • Najczęstsze nowotwory złośliwe powodujące zgony, jako odsetek ogółu zgonów w Polsce (%), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, 1999-2012
 • Współczynnik zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce (na 100 tys.), według płci, 1999-2012
 • Najczęstsze nowotwory złośliwe powodujące zgony wśród mężczyzn w Polsce (%), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia, 2012
 • Współczynniki zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys.), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, 1999-2012
 • Współczynniki zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys.), 1999-2012
 • Zgony i współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według województw, 2012
 • Najczęstsze nowotwory złośliwe powodujące zgony wśród kobiet w Polsce (%), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, według umiejscowienia, 2012
 • Współczynniki zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys.), według umiejscowienia, 2012
 • Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce, 1999-2012
 • Współczynniki zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys.), 1999-2012
 • Zgony i współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce, według województw, 2012
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia, 2012
 • Współczynniki zachorowalności na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys.), według umiejscowienia, 2012
 • Zachorowalność na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia, 1999-2012
 • Współczynniki zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys.), 1999-2012
 • Zachorowania i współczynniki zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według województw, 2012
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, według umiejscowienia, 2012
 • Współczynniki zachorowalności na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys.), według umiejscowienia, 2012
 • Zachorowalność na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, według umiejscowienia, 1999-2012
 • Współczynniki zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys.), 1999-2012
 • Zachorowania i współczynniki zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na tys.), według województw, 2012
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe i liczba pacjentów onkologicznych w Polsce, 2014, 2020 i 2025
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, według typu nowotworu, 2011, 2020 i 2025
 • Rzeczywista i potrzebna liczba akceleratorów w Polsce, według województw, 2014 i 2020
 • Liczba szpitali świadczących usługi z zakresu chemioterapii i onkologicznych programów lekowych w Polsce, według województw, 2014
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane świadczenia z zakresu onkologii i radioterapii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2015
 • Wartość kontraktów NFZ zawartych w dziedzinie radioterapii w Polsce (mln zł), 2013-2015
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinach związanych z onkologią w Polsce, 2015
 • Liczba szpitali świadczących usługi chirurgicznego leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce, według województw, 2014
 • Występowanie specjalizacji onkologicznej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu onkologicznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chirurgii naczyniowej finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach niepublicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chirurgii naczyniowej finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Występowanie specjalizacji kardiologicznej/kardiochirurgicznej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • 11 największych szpitali publicznych o profilu kardiochirurgicznym i kardiologicznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • 11 największych szpitali publicznych o profilu angiologicznym i chirurgii naczyniowej pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • 11 największych szpitali publicznych o profilu kardiochirurgicznym, kardiologicznym, angiologicznym i chirurgii naczyniowej pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • Występowanie oddziałów rehabilitacji w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • Występowanie specjalizacji psychiatrycznej (ogólnej i sądowej) oraz terapii uzależnień w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, październik 2015
 • Liczba szpitali psychiatrycznych, łóżek oraz osób leczonych w tych placówkach w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2012-2013
 • Liczba szpitali psychiatrycznych, łóżek oraz osób leczonych w tych placówkach w Polsce w latach 2012-2013
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu psychiatrycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • 10 największych jednospecjalistycznych szpitali publicznych o profilu psychiatrycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, październik 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ortopedii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ginekologii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ginekologii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu położnictwa i neonatologii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu położnictwa i neonatologii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu okulistyki finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu okulistyki finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu nerwowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu oddechowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób przewodu pokarmowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu dokrewnego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu moczowo-płciowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób dziecięcych finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu krwiotwórczego, zatruć i chorób zakaźnych finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2014
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie mazowieckim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie mazowieckim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie mazowieckim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie śląskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie śląskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie śląskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie wielkopolskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie wielkopolskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie wielkopolskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie dolnośląskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie dolnośląskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie dolnośląskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie małopolskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie małopolskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie małopolskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie lubelskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie lubelskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie lubelskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie podkarpackim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie podkarpackim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie podkarpackim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie łódzkim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie łódzkim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie łódzkim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie podlaskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie podlaskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie podlaskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie warmińsko-mazurskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie warmińsko-mazurskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie warmińsko-mazurskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie kujawsko-pomorskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie kujawsko-pomorskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie kujawsko-pomorskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie zachodniopomorskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie zachodniopomorskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie zachodniopomorskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie świętokrzyskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie świętokrzyskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie świętokrzyskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie opolskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie opolskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie opolskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie pomorskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie pomorskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie pomorskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie lubuskim, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie lubuskim, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie lubuskim posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce, 2014
 • Dochody budżetowe na jednego mieszkańca w największych miastach w Polsce (zł), 2014
 • Liczba urodzeń w wybranych największych miastach w Polsce (tys.), 2014-2017 oraz 2020
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Warszawie, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Warszawie, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Warszawie posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Łodzi, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Łodzi, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Łodzi posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Poznaniu, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Poznaniu, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Poznaniu posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Krakowie, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Krakowie, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Krakowie posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych we Wrocławiu, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych we Wrocławiu, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych we Wrocławiu posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Trójmieście, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Trójmieście, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Trójmieście posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Katowicach, październik 2015
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Katowicach, według specjalizacji, październik 2015
 • Odsetek szpitali publicznych w Katowicach posiadających dany oddział (%), październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w SP ZOZ Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, październik 2015
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (mln zł), 2013
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie (mln zł), 2013
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warcie (Centrum Psychiatryczne), październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rafałówce (Oddział Rehabilitacji dla Dzieci), październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, październik 2015
 • Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi, październik 2015