Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Analiza jest poświęcona rynkowi mobilnego internetu oraz innym usługom dodanym i pozagłosowym.  W przypadku mobilnego internetu raport prezentuje wartość i dynamikę rynku (dane za lata 2009-2016 oraz niezależne prognozy PMR dla okresu 2017-2022), dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów. Dokonano również analizy cen, polityki rabatowej operatorów i dostępnej oferty, zarówno w modelu pre-paid, jak i post-paid. Omówiono rozwój sieci mobilnych, w tym sieci LTE w kraju.

W raporcie przedstawiono profile dostawców mobilnego internetu, mobilnych usług dodanych, strukturę poziomą i prognozy rozwoju rynku z podziałem na główne segmenty, w tym m.in. obsługa płatności przez SMS, gry mobilne, interaktywność w mediach, marketing mobilny, muzyka mobilna i aplikacje.

Ponadto szczegółowo przeanalizowany został rejestr numerów o podwyższonej płatności prowadzony przez regulatora. Synteza danych pokazuje udziały poszczególnych operatorów i dostawców treści, przekrój cenowy, zastosowanie numerów typu premium i trendy w tym zakresie. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość i dynamika rynku mobilnego internetu

 • Liczba abonentów mobilnego internetu w Polsce ogółem i w podziale na post-paid i pre-paid; penetracja usługami w telefonie i dedykowanymi kartami do transmisji danych; sprzedaż smartfonów

 • Udziały ilościowe poszczególnych graczy w rynku mobilnego internetu w Polsce; liczba kart SIM w sieciach MVNO

 • Identyfikacja najważniejszych trendów globalnych i porównanie rynku polskiego do innych krajów

 • Poziom cen mobilnego internetu i oferta operatorów

 • Struktura rynku VAS według poszczególnych segmentów (mikropłatności, interaktywność w mediach, gry, aplikacje, muzyka, marketing mobilny)

 • Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku VAS

 • Udział poszczególnych dostawców w rynku numerów typu premium.

 • Unikalne opracowanie na temat rynku mobilnego internetu i VAS

 • Szacunki PMR dotyczące podziału rynku mobilnego internetu według: dostawców, modelu świadczenia usługi, urządzenia końcowego

 • Szacunki PMR pokazujące poziomą strukturę rynku usług dodanych

 • Analiza rejestru numerów typu premium dokonana przez PMR, jak również analiza trendów historycznych w tym segmencie rynku

 • Profile dostawców działających na rynku mobilnego internetu i VAS

 • Prognozy dotyczące rynku VAS ogółem i z podziałem na kluczowe segmenty.
   

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Kadra kierownicza, działy marketingu oraz działy rozwoju biznesu z poniższych podmiotów:

 

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi mobilnego internetu i usługi typu VAS

 • Operatorzy telekomunikacyjni, bez względu na specjalizację i segment działalności

 • Sieci telewizji kablowej i lokalni ISP

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Dostawcy treści 

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 
 

Mobilny internet to jeden z nielicznych, nadal rosnących segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce:
 

 • W ostatnich pięciu latach liczba abonentów mobilnego internetu korzystających z dedykowanych rozwiązań wzrosła o ok. 4 mln, podczas gdy w tym samym czasie wzrost liczby abonentów stacjonarnych usług dostępowych wyniósł ok. 1 mln

 • Na wzrost popularności i znaczenia mobilnego internetu wpływa pozytywnie stale rosnąca penetracja smartfonów

 • Inwestycje operatorów w rozwój sieci LTE opierają się na założeniach, że mobilny internet będzie nadal zyskiwał na znaczeniu, a konsumenci będą potrzebować coraz lepszych parametrów usługi przy niezmienionych cenach

 • Operatorzy mobilni zainwestowali w czasie ostatniej aukcji ponad 9 mld zł w częstotliwości pokryciowe w paśmie 800 MHz oraz pojemnościowe w paśmie 2,6 GHz – głównie z myślą o rozwoju mobilnej transmisji danych

 • Trendy globalne również wskazują na strategiczne znaczenie mobilnej transmisji danych – według najnowszych prognoz Cisco, opublikowanych w I kwartale 2016 roku, ilość przesłanych danych w sieciach mobilnych w najbliższych pięciu latach będzie rosła dwukrotnie szybciej niż ruch IP w sieciach stacjonarnych, osiągając 30,6 EB na miesiąc w roku 2020, w porównaniu do 3,7 EB na miesiąc w roku 2015

 • Usługi dodane to obok mobilnego internetu jeden ze sposobów operatorów na uzyskiwanie dodatkowych przychodów w sytuacji, gdy wpływy z połączeń spadają.

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 

 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, w tym przede wszystkim na rynku usług telefonii komórkowej

 • Szukanie możliwości wzbogacenia portfolio usług o mobilny internet

 • Analiza konkurencji i potencjału rynku mobilnego internetu w Polsce

 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody operatorowi telefonii komórkowej lub dzięki współpracy z siecią telefonii komórkowej

 • Budowanie strategii działania i zaangażowania na rynku VAS.

Market commentary by expert

"W 2016 roku liczba dedykowanych usług dostępu do internetu w sieciach mobilnych wzrosła w Polsce do ponad 9 mln, co o ponad 1,5 mln przewyższało liczbę stacjonarnych łączy dostępowych. Sieci komórkowe są kluczowym czynnikiem, który wywiera presję na dostawców stacjonarnych. Internet mobilny jest realną alternatywą usług stacjonarnych. Już pokazał, że może zarówno skutecznie ograniczyć przyrost nowych abonentów, jak i odbierać dotychczasowych klientów na usługi stacjonarne. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój sieci LTE, presja to będzie jeszcze rosnąć. Dla części klientów mobilna transmisja danych jest usługą gwarantującą już teraz odpowiednie parametry.

Z naszych rozmów z operatorami wynika, że średnia miesięczna konsumpcja danych w sieciach światłowodowych oraz w przypadku abonentów korzystających z wyższych przepustowości łączy (60 Mbit/s i więcej) w II poł. 2016 roku przekraczała 100 GB na miesiąc. Taki profil klientów nie będzie korzystał z sieci mobilnych, przede wszystkim dlatego, że ekonomicznie jest to mało opłacalne, nawet nie biorąc pod uwagę kwestii jakości łącza. Z drugiej strony, gros abonentów nadal mieści się w 30 GB na miesiąc, a to już jest poziom, przy którym usługi operatorów komórkowych mogą być mocno konkurencyjne.

Osobną sprawą jest rosnąca penetracja smartfonów w Polsce i wzrost konsumpcji treści z wykorzystaniem telefonu. W przypadku rynku B2B dochodzi komunikacji M2M. Niewątpliwie mobilny internet i usługi poza-głosowe to zdecydowanie obszar strategiczny dla sieci telefonii komórkowej."

 

 

Paweł Olszynka, Główny analityk rynku ICT, PMR

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek mobilnego internetu
  • Liczba abonentów
  • Wartość i dynamika rynku
  • Poziom cen na rynku mobilnego internetu
   • Internet mobilny w modelu abonamentowym
   • Internet mobilny w modelu na kartę
   • Internet mobilny w ofertach operatorów MVNO
  • Rozwój sieci LTE w Polsce
  • Profile dostawców na rynku mobilnego internetu
   • Grupa Cyfrowego Polsatu (Grupa CPS)
   • Orange Polska
   • P4
   • T-Mobile Polska
  • Prognozy rozwoju rynku mobilnego internetu w latach 2017-2022
   • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
   • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Rynek mobilnych usług dodanych (VAS)
  • Wartość i dynamika rynku
  • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie
   • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej
  • Struktura pozioma rynku
   • Obsługa płatności przez SMS premium
   • Interaktywność w mediach
   • Marketing mobilny
   • Gry mobilne
   • Muzyka mobilna
   • Aplikacje
   • Pozostałe segmenty rynku mobilnych usług dodanych (VAS)
  • Prognozy rozwoju rynku mobilnych usług dodanych (VAS)

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce, 2009-2016
 • Wartość rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce (mln zł), w podziale na poszczególne segmenty, 2009-2016
 • Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział segmentu mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w przychodach operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce, 2016-2022
 • Wartość rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce (mln zł), w podziale na poszczególne segmenty, 2016-2022
 • Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce (%), 2016-2022
 • Udział segmentu mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w przychodach operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), 2016-2022
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Penetracja usługami mobilnego internetu w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce i dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z wykluczeniem użytkowników kart Aero2, oraz dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej liczbie kart SIM dedykowanych do mobilnego internetu w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba abonentów mobilnego internetu w sieciach operatorów MVNO w Polsce (tys.), 2014-2016
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają z usług dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp mobilny i stacjonarny (%), 2017
 • Częstotliwość korzystania z internetu mobilnego w telefonie komórkowym w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2017
 • Liczba użytkowników (mln) aktywnie korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Sprzedaż smartfonów w Polsce (mln sztuk), 2009-2016
 • Liczba użytkowników (mln) i poziom penetracji smartfonami w Polsce (%), 2011-2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych Grupy CPS, Orange, P4 i T-Mobile Polsce (mln GB) oraz dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Struktura całkowitego ruchu mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych w Polsce (mln GB, %), według poszczególnych graczy, 2016
 • Udział segmentu mobilnego internetu w przychodach operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku internetu mobilnego w Polsce, 2009-2016
 • Wartość rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (mln zł), 2009-2016
 • Roczna dynamika zmian wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2009-2016
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej wartości rynku dedykowanego dostępu do mobilnego internetu w Polsce (%), 2009-2016
 • Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2009-2016
 • Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce (mln zł, %), według przychodów poszczególnych graczy, 2016
 • Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce (mln zł, %), według przychodów poszczególnych graczy, 2015
 • Procentowy stan rozdysponowania częstotliwości w pasmach 800, 900, 1 800, 2 100 MHz i 2 600 MHz po wydaniu decyzji rezerwacyjnych z 2016 r. w pasmach 800 oraz 2 600 MHz w Polsce (%), II poł. 2016
 • Procentowy stan rozdysponowania częstotliwości w pasmach 800, 900, 1 800, 2 100 MHz i 2 600 MHz przed wydaniem decyzji rezerwacyjnych z 2016 r. w pasmach 800 oraz 2 600 MHz w Polsce (%), I poł. 2016
 • Wolumen zużycia danych przez klientów Grupy CPS (mln GB), I kw. 2011-I kw. 2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci Grupy CPS w Polsce (mln GB) oraz dynamika zmian (%), 2014-2016
 • Odsetek użytkowników smartfonów w ogólnej liczbie klientów usług głosowych Grupy CPS w Polsce, 2012-2016
 • Wskaźnik pokrycia populacji siecią komórkową Orange w technologii 3G i 4G/LTE w Polsce (%), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Wskaźnik penetracji dla smartfonów wśród klientów sieci Orange w Polsce (%), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci Orange w Polsce (mln GB), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Średnia miesięczna konsumpcja mobilnego transferu danych w sieci Orange w Polsce przypadająca na jednego użytkownika post-paid (GB), według urządzenia końcowego, I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba oraz przyrost netto mobilnych klientów Orange korzystających z sieci 4G/LTE (mln), III kw. 2014-IV kw. 2016
 • Udział technologii 4G/LTE w całkowitym ruchu mobilnej transmisji danych w sieci Orange w Polsce (%), II kw. 2015-IV kw. 2016
 • ARPU z usług mobilnego internetu w sieci Orange w Polsce (zł), I kw. 2015-IV kw. 2016
 • Wskaźnik pokrycia siecią komórkową P4 populacji i obszaru Polski w technologii 2G, 3G, 4G LTE i 4G LTE Ultra (%), grudzień 2016
 • Liczba użytkowników korzystających z mobilnego internetu z poziomu telefonów komórkowych oraz w ramach dedykowanego dostępu w sieci P4 w Polsce (mln), 2014-2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci P4 w Polsce (mln GB), 2014-2016
 • Średnia miesięczna konsumpcja mobilnego transferu danych w sieci P4 w Polsce przypadająca na jednego użytkownika (GB), w podziale na segment post-paid i pre-paid, I poł. 2015-2016
 • Udział P4 w obsłudze mobilnego ruchu danych generowanego przez jego użytkowników w Polsce (%), z podziałem na ruch ogólny oraz generowany przez smartfony, 2012-2016
 • Przychody P4 (mln zł) od indywidualnych klientów detalicznych korzystających z dedykowanej usługi mobilnego internetu w Polsce i dynamika (%, r/r), 2013-2016
 • Struktura przychodów P4 od indywidualnych klientów detalicznych korzystających z dedykowanej usługi mobilnego internetu w Polsce (%), z podziałem na segment post-paid i pre-paid, 2013-2016
 • Struktura przychodów P4 od indywidualnych klientów detalicznych w Polsce z podziałem na typy usług (%), 2013 – I-III kw. 2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych (mln GB) w sieci T-Mobile w Polsce i dynamika (%, r/r), 2014-2016
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Penetracja usługami mobilnego internetu w Polsce (%), 2016-2022
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej liczbie kart SIM dedykowanych dla mobilnego internetu w Polsce (%), 2016-2022
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z wykluczeniem użytkowników kart Aero2, oraz dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych (mln GB) w sieciach komórkowych Grupy CPS, Orange, P4 i T-Mobile Polsce i dynamika (%, r/r), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku internetu mobilnego w Polsce, 2016-2022
 • Wartość rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (mln zł), 2016-2022
 • Roczna dynamika zmian wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2016-2022
 • Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2016-2022
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitych przychodach operatorów komórkowych z usług dedykowanego dostępu do mobilnego internetu w Polsce (%), 2016-2022
 • Globalny ruch danych w sieciach mobilnych (EB/mies.) oraz dynamika (%, r/r), 2016-2021
 • Średnia prędkość połączeń internetowych w sieciach mobilnych na świecie (Mbit/s), 2016-2021
 • Liczba połączeń M2M na świecie (mld) i dynamika (%, r/r), 2016-2021
 • Liczba urządzeń wearables na świecie (mln) i dynamika (%, r/r), 2016-2021
 • Globalna liczba urządzeń wearables wyposażonych w interfejsy do komunikacji z sieciami komórkowymi (mln), 2016 i 2021
 • Liczba publicznych hotspotów WiFi na świecie (mln) i dynamika (%, r/r), 2016-2021
 • Struktura ruchu danych generowanego przez urządzenia mobilne na świecie, z podziałem na sieci komórkowe oraz sieci WiFi i femtokomórki (%), 2016 i 2021
 • Liczba użytkowników internetu mobilnego w technologii LTE na świecie (mld) i dynamika (%, r/r), 2012-2016
 • Struktura przychodów na rynku telekomunikacyjnym w Unii Europejskiej (%), 2013-2017
 • Pokrycie siecią 4G (LTE) gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji (%), I poł. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), według poszczególnych segmentów, 2016
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), według poszczególnych segmentów, 2015
 • Udział poszczególnych rodzajów numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii stacjonarnej i komórkowej w Polsce pod względem liczby numerów obsługiwanych przez głównych graczy (%), marzec 2017
 • Udział poszczególnych rodzajów i zakresu usług opartych na numerach o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Udział poszczególnych rodzajów numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby numerów obsługiwanych przez głównych graczy (%), marzec 2017
 • Udział poszczególnych rodzajów i zakresu usług opartych na numerach o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Udziały największych dostawców treści usług o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby obsługiwanych numerów (%), marzec 2017
 • Udziały numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce pod względem stawki brutto pobieranej za minutę połączenia/SMS/MMS/zdarzenie (zł, %), marzec 2017
 • Średnia wysokość prowizji z wybranych numerów SMS premium dla podmiotów zlecających usługę według poszczególnych grup numerów w Polsce (%), maj 2017
 • Najpopularniejsze formy płatności mobilnych wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Użytkownicy usługi direct billing w Polsce z podziałem na grupy wiekowe (%), 2016
 • Motywacje korzystania z usługi direct billing przez internautów w Polsce (%), 2016
 • Struktura aktywnych użytkowników platformy SerwerSMS.pl w Polsce (%), II kw. 2016
 • Cele wykorzystania SMS premium deklarowane przez internautów w Polsce (%), 2015
 • Udział poszczególnych rodzajów i zakresu usług opartych na numerach SMS premium rate w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Odsetek internautów wyrażających chęć otrzymywania powiadomień marketingowych o promocjach w sklepach i punktach usługowych za pomocą SMS-ów w Polsce (%), 2014-2015
 • Najbardziej atrakcyjne typy promocji, o których internauci chcieliby być informowani za pośrednictwem wiadomości SMS w Polsce (%), 2015
 • Ocena przydatności powiadomień SMS otrzymywanych od instytucji publicznych przez internautów w Polsce (%), 2014-2015
 • Stosunek polskich użytkowników urządzeń mobilnych do wyświetlanych na nich reklam wideo (%), 2016
 • Wartość światowego rynku gier dedykowanych na urządzenia mobilne (mld $) i roczna dynamika zmian (%), 2015-2020
 • Struktura wartości rynku gier wideo w Polsce z podziałem na poszczególne typy gier (%), 2016
 • Struktura wartości rynku gier wideo w Polsce z podziałem na poszczególne typy gier (%), 2019
 • Popularność poszczególnych platform sprzętowych, na które producenci gier wypuszczają swoje produkcje w Polsce (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce grających w gry wideo według platformy lub urządzenia końcowego (%), 2014-2016
 • Częstotliwość grania w gry mobilne wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Motywacje wśród internautów w Polsce do grania w gry na urządzeniach mobilnych (%), 2016
 • Najpopularniejsze kategorie gier dostępnych na platformy mobilne wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce kupujących gry wideo według urządzenia końcowego (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce grających w gry wideo na urządzeniach mobilnych z podziałem na sposób nabycia gry (%), 2016
 • Najbardziej dochodowe modele biznesowe w zakresie dystrybucji gier wideo w Polsce (%), 2015- 2016
 • Popularność gier w modelu free-to-play wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce kupujących dodatki do gier według platformy lub urządzenia końcowego (%), 2016
 • Wartość rynku muzyki cyfrowej w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Struktura rynku muzyki cyfrowej według udziałów sprzedaży głównych formatów w Polsce (%), I poł. 2015-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży e-Muzyka, 2009-2016
 • Udział poszczególnych produktów w obrotach e-Muzyka (%), 2010-2016
 • Najczęściej kupowane treści i usługi cyfrowe w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze aplikacje nawigacyjne w Polsce według kategorii wiekowych (%), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku e-booków w Polsce, 2010-2016
 • Staż korzystania z e-booków wśród użytkowników tej formy czytelnictwa w Polsce (%), 2016
 • Częstotliwość korzystania z e-booków wśród użytkowników tej formy czytelnictwa w Polsce pod względem rocznej liczby przeczytanych tytułów (%), 2016
 • Sposoby pozyskiwania e-booków i audiobooków w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze formy korzystania z audiobooka w Polsce (%), 2016
 • Opinie użytkowników e-booków na temat tego, ile powinny kosztować tego typu wydawnictwa w Polsce (%), 2016
 • Liczba klientów (tys.) Plus Banku korzystających z bankowości internetowej w Polsce, IV kw. 2015-IV kw. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce, 2016-2022

Tables

 • Analiza konkurencyjności rynku mobilnego internetu w Polsce
 • Analiza konkurencyjności rynku mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce
 • Przegląd sytuacji na rynku internetu mobilnego i usług dodanych (VAS) w Polsce, 2013-2022
 • Liczba abonentów korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z podziałem na poszczególnych operatorów (tys.), 2009-2016
 • Porównanie abonamentowych ofert internetu mobilnego z dodatkiem modemu lub routera wśród największych graczy na rynku w Polsce, maj 2017
 • Porównanie abonamentowych ofert internetu mobilnego bez dodatku urządzenia wśród największych graczy na rynku w Polsce, maj 2017
 • Porównanie ofert internetu mobilnego na kartę wśród największych graczy na rynku w Polsce, według rodzaju startera, maj 2017
 • Porównanie ofert internetu mobilnego na kartę wśród największych graczy na rynku w Polsce, według kwoty doładowania, maj 2017
 • Porównanie ofert internetu mobilnego dostępnego w ramach dedykowanych pakietów danych na komórkę wśród wybranych operatorów wirtualnych w Polsce, maj 2017
 • Przydział częstotliwości do świadczenia usług telefonii komórkowej w Polsce, według zasobów poszczególnych operatorów, 2017
 • Ostateczna aranżacja częstotliwości z pasma 800 i 2 600 MHz w Polsce według sumarycznej wartości opłat (mln zł) za dokonanie rezerwacji częstotliwości na rzecz poszczególnych operatorów, czerwiec 2016
 • Liczba pozwoleń radiowych dla stacji bazowych (GSM, UMTS, LTE oraz CDMA) wydanych dla poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, I kw. 2017
 • Dostępność technologii LTE-Advanced w ofertach operatorów komórkowych w Polsce, maj 2017
 • Dostępność technologii VoLTE i VoWiFi w ofertach operatorów komórkowych w Polsce, maj 2017
 • Ranking dostawców najszybszego internetu mobilnego LTE w Polsce, według prędkości pobierania danych (Mbit/s), I kw. 2017
 • Ranking dostawców najszybszego internetu mobilnego LTE w Polsce, według prędkości pobierania danych (Mbit/s), 2016
 • Grupa CPS: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez Grupę CPS w Polsce (tys.) z podziałem na poszczególne technologie usług, 2015-2016
 • Orange Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2009-2016
 • P4: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez P4 w Polsce (tys.), z podziałem na poszczególne technologie usług, 2015-2016
 • T-Mobile: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez T-Mobile w paśmie 800, 1 800 oraz 2 600 MHz w Polsce (tys.), 2015-2016
 • Czynniki wpływające na wartość rynku internetu mobilnego w Polsce, 2016-2022
 • Globalny ruch danych w sieciach mobilnych według urządzenia końcowego (tys. TB/mies.), 2016-2021
 • Średnia prędkość połączeń internetowych w sieciach mobilnych na świecie według regionu (Mbit/s), 2016-2021
 • Liczba połączeń mobilnych w technologii 4G na świecie według regionu (mld), 2016 i 2021
 • Globalny ruch danych w sieciach mobilnych według kategorii aplikacji mobilnych (tys. TB/mies.), 2016-2021
 • Liczba użytkowników szerokopasmowego mobilnego internetu w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji (mln), lipiec 2014, lipiec 2015 i lipiec 2016
 • Penetracja usługami szerokopasmowego mobilnego internetu w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji (%), 2009-I poł. 2016
 • Odsetek użytkowników internetu deklarujących, że korzystają z niego z poziomu telefonu komórkowego w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji (%), 2009-2016
 • Średnie minimalne ceny planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w tablecie z pakietem danych 250 i 500 MB oraz 1, 2, 5 i 10 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Średni minimalny koszt 1 GB danych w ramach planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w tablecie z pakietem danych 250 i 500 MB oraz 1, 2, 5 i 10 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Roczna dynamika zmian dla miesięcznych średnich minimalnych cen planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w tablecie z pakietem danych 250 i 500 MB oraz 1, 2 i 5 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (%), luty 2016
 • Średnie minimalne ceny planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w laptopie z pakietem danych 500 MB oraz 1, 2, 5, 10 i 20 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Średni minimalny koszt 1 GB danych w ramach planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w laptopie z pakietem danych 250 i 500 MB oraz 1, 2, 5 i 10 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Roczna dynamika zmian dla miesięcznych średnich minimalnych cen planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w laptopie z pakietem danych 500 MB oraz 1, 2, 5 i 10 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (%), luty 2016
 • Średnie minimalne ceny planów taryfowych głos + transmisja danych zawierających pakiet danych 100 i 500 MB oraz 1, 2 i 4 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Średni minimalny koszt 1 GB danych w ramach planów taryfowych głos + transmisja danych zawierających pakiet danych 100 i 500 MB oraz 1, 2 i 4 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Roczna dynamika zmian dla miesięcznych średnich minimalnych cen planów taryfowych głos + transmisja danych zawierających pakiet danych 100 i 500 MB oraz 1 i 2 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (%), luty 2016
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (mln zł), 2009-2016
 • Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2016
 • Zestawienie największych dostawców usług o podwyższonej opłacie oraz obsługujących ich operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, marzec 2017
 • Najpopularniejsze formy płatności mobilnych wśród internautów w Polsce z podziałem na kategorie wiekowe (%), 2016
 • Wysokość prowizji należnej partnerowi wybranych firm świadczących usługi SMS premium w Polsce, według poszczególnych numerów (%), maj 2017
 • Przykładowe rodzaje kampanii marketingu mobilnego typu push i pull w Polsce, 2017
 • Porównanie ofert wybranych największych serwisów streamingowych działających na polskim rynku, kwiecień 2017
 • Porównanie ofert serwisów muzycznych z możliwością pobierania utworów MP3 dostępnych w ofercie operatorów komórkowych w Polsce, kwiecień 2017
 • Najpopularniejsze aplikacje mobilne na Androida i iOS w Polsce, luty 2017
 • Porównanie usługi direct billing dostępnej w ofercie głównych operatorów komórkowych w Polsce, kwiecień 2017
 • Zestawienie współpracujących ze sobą operatorów telefonii komórkowej i producentów rozwiązań nawigacyjnych w Polsce, kwiecień 2017
 • Zestawienie pakietów usług lokalizacyjnych dedykowanych klientom indywidualnym dostępnych w ofertach operatorów komórkowych w Polsce, kwiecień 2017
 • Porównanie ofert operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w segmencie elektronicznych książek, prasy i audiobooków, kwiecień 2017
 • Oferta usług telewizji na urządzeniach przenośnych dostępnych w portfolio Grupy CPS, Orange, T-Mobile i P4 w Polsce, kwiecień 2017
 • Dostępność usługi płatności zbliżeniowych w ofertach operatorów komórkowych w Polsce, kwiecień 2017
 • Wybrane funkcjonalności dostępne w ofertach T-Mobile Usługi Bankowe, Plus Banku oraz Orange Finanse w bankowości mobilnej i internetowej w Polsce, kwiecień 2017
 • Liczba klientów (tys.) T-Mobile Usługi Bankowe oraz Orange Finanse w Polsce, II kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba klientów (tys.) T-Mobile Usługi Bankowe oraz Plus Banku korzystających z bankowości mobilnej w Polsce, II kw. 2014-IV kw. 2016
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (mln zł), 2016-2022
 • Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), według poszczególnych segmentów, 2016-2022