Polityka prywatności PMR Ltd. Sp. z o.o.

 1. W PMR, traktujemy Politykę prywatności bardzo poważnie. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia PMR do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest tożsame z wyrażeniem zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych i danych firm, a także na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

 2. Aktualizacja Polityki prywatności - zapisy Polityki prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na portalach internetowych PMR, aby odwiedzający portale internetowe PMR byli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez PMR.

 3. Informacje o użytkownikach zbierane przez PMR:

  3.1. . Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in.:

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług PMR, a także portali internetowych i sklepu PMR;
  • protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
  • typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
  • adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową PMR;
  • dane demograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach użytkownika;
  • informacje na temat statusu zakupu, gdy użytkownik kupuje za pośrednictwem sklepu internetowego PMR, lub statusu zamówienia bezpłatnych materiałów, gdy użytkownik zamawia je przez formularze umieszczone na stronie.

  Informacje te są zbierane m.in. poprzez użycie plików cookies (pliki cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jedna ze stron PMR; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików).

  3.2. Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających strony PMR są gromadzone przy:

  • wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych czy zakupu / zamówienia;
  • przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
  • zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług;
  • dokonywaniu zakupów (przez podawanie danych kontaktowych, osobowych i innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia transakcji);
  • zapisie na newslettery;
  • zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
  • dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu.

  3.3. Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych na stronach PMR są dobrowolne. Decydując się na niepozostawianie swoich danych na stronach PMR, nie wyklucza się możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia się opcję zakupu produktów oraz zamawiania darmowych materiałów.

  3.4. Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie użytkownik jest proszony na stronach PMR, to m.in.: adres e-mail, płeć, imię, nazwisko, nazwa stanowiska, firma, adres www, branża prowadzonej działalności, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, nr telefonu oraz interesujące użytkownika branże.

  3.5. Google oraz inni dostawcy plików cookies:

  • Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy PMR na stronach internetowych.
  • Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych czy informacji o ich lokalizacji.
  • Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: www.google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/choices
  • Strony internetowe PMR korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zrezygnowanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych PMR, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.

 4. Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych - zbierane automatycznie m.in. za pomocą plików cookies oraz zbierane za pośrednictwem formularzy informacje są używane w celu utrzymania sesji użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania portali internetowych PMR; dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów; dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi w sieci Google, w sieciach partnerskich oraz na innych stronach www; a także do informowania użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu różnych metod komunikacji. PMR stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych PMR informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd PMR, chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez PMR w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkownika. PMR dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 5. Bezpłatne materiały i subskrypcje - zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i odbywa się po wyrażeniu zgody użytkownika przez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które użytkownik proszony jest przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy.

 6. Zakupy - proces zakupów jest dwuetapowy:

  1. Użytkownik po wybraniu produktów, wypełnia formularz zamówienia, podając wszystkie dane niezbędne do sfinalizowania transakcji. Wyjątek stanowią informacje związane z płatnością kartą kredytową, które nie są przechowywane przez sklep. Do obsługi procesu zamówienia wykorzystywane jest wyłącznie bezpieczne połączenie SSL, które ogranicza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do przekazywanych danych.

  2. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dokonanie płatności kartą kredytową przez Internet, zostanie przekierowany przy użyciu bezpiecznego połączenia SSL do strony centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, gdzie będzie zobowiązany do podania numeru karty kredytowej oraz innych danych niezbędnych do dokonania płatności. PMR nie ma dostępu i nie przechowuje informacji przekazywanych za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego.
  Wszelkie pytania związane z procesem zakupu i metodami płatności można konsultować z działem sprzedaży PMR (tel.: +48123405100; e-mail: sales@pmrcorporate.com).

 7. Wypis z bezpłatnych materiałów i subskrypcji oraz zmiana danych osobowych lub firmowych - użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do poprawiania ich, jak również do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony PMR. Użytkownik może zrezygnować z całej komunikacji ze strony PMR poprzez wysłanie e-maila z taką prośbą na adres marketing@pmrcorporate.com. Użytkownik może także wypisać się wyłącznie z posiadanych darmowych subskrypcji i e-mailingów poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres marketing@pmrcorporate.com.

 8. Ograniczenie odpowiedzialności - PMR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych PMR, w produktach (w tym w serwisie PMR Online), newsach, analizach i innych materiałach. PMR gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez PMR samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe PMR zawierają linki do innych stron www, PMR nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.

PMR Ltd. Sp. z o.o.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Polska

tel.: +48 12 340 51 00
fax: +48 12 340 51 08
e-mail: marketing@pmrcorporate.com, sales@pmrcorporate.com, info@pmrcorporate.com

PMR Ltd. Sp. z o. o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polska, NIP 676-20-95-189, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000057694, wysokość kapitału zakładowego: 150.000,00 PLN.
close window   
Privacy Policy by PMR Ltd. Sp. z o.o.

 1. PMR takes the Privacy Policy issues seriously. The statements below explain PMR privacy practices, personal or corporate data protection practices, goals and methods of usage of this data, as well as data security and storage. Accepting the Privacy Policy is equal to consent to personal or company data saving and processing, as well as to receiving marketing or commercial communication according to the Privacy Policy.

 2. Updates to this Privacy Policy - this Privacy Policy may change from time to time without notice. The binding version of this Privacy Policy will be posted on the PMR websites so all users are always aware of what data is collected and how it is used.

 3. The information collected:

  3.1. Information gathered automatically such as:

  • identification of telecommunications network end or telecommunications system that was used by the user;
  • information on starting, finishing and scope of each use of Services or Products, PMR websites and the Shop;
  • the user’s internet protocol (IP) which the user uses to connect to the Internet;
  • the user’s browser type and version; operating system type and version;
  • the URL address that referred the user to PMR website;
  • information about user demographics, localisation, interests and behaviour on the website;
  • information on the user’s transaction status when the user purchases via the PMR online shop or requests free materials via online forms.

  This information is collected through e.g. the use of cookies (certain bits of information stored on the hard drive of the user’s computer when he visits PMR websites; they are used for example to maintain session information, customise website, customise adverts published on other websites and create statistics; PMR websites may not function correctly if the user disables them).

  3.2. Information the user provides by:

  • filling in PMR contact, registration, order or other forms;
  • submitting a question about products and/or services via PMR websites;
  • requesting more detailed information about products and/or services;
  • buying on PMR website and providing personal and company details, address and other data;
  • subscribing to newsletters;
  • requesting or subscribing to other materials (e.g. articles, market news), promotional or informational alerts and communication;
  • leaving comments or messages on the PMR websites or PMR forums, chats or bulletin boards.

  3.3. Registering and filling in forms on PMR websites are optional. By choosing not to register or not to provide personal information, the user can still use the websites. They may not, however, be able to purchase products or receive certain free materials.

  3.4. The examples of personal or company information that PMR collects are: e-mail, salutation, first name, last name, job title, company, www address, core business, address, city, zip code, country, telephone number, sectors of interest.

  3.5. Google and other providers of cookies:

  • Other providers, including Google, are displaying PMR advertisements on websites.
  • Google and other providers use cookies for displaying advertisements to internet viewers based on the record of their previous visits on a given website, based on their interests, demographic data or localisation.
  • It is possible to resign from using Google cookies by following the instruction posted on Google Advertising site: www.google.com/settings/ads. It is also possible to resign from using cookies of other providers, following the instruction on Network Advertising Initiative site: www.networkadvertising.org/choices
  • PMR websites are connected with Google Analytics, which is a tool for analysing website visits and which is provided by Google, Inc. (henceforth Google). Google Analytics uses cookies (a small snippet of text that a website requires your browser to store) for the purpose of analysing website visits. Information generated by cookies on the website visits (and about the user’s IP) are delivered to Google and saved by Google on servers in the United States of America. Google uses the information to assess the degree of website use, to create reports regarding website traffic for website administrators and to provide other services connected with web traffic and internet use. Google may also share the information with third parties if it is required by law or if other parties process the information for Google. Google does not connect the visitor’s IP address with any other data stored by Google. You may resign from cookies by setting appropriate internet browser preferences. By visiting PMR websites, the visitor thereby accepts the above-described manner in which data are used by Google.

 4. Goals of collecting data, methods of using them and security of the information - PMR uses the information collected automatically and provided by users to maintain the session; customise website to preferences and tools used; diagnose problems; create statistics; improve products; services and PMR websites; customise adverts displayed on website, in Google search results, in other advertising networks or on other websites; provide the users with products, services and/or other materials the users have requested or purchased; and to inform them about additional products, services and other materials that may be of interest to them, using different methods of communication. Information collected from and about the users by PMR will not be disclosed to any other company or third parties, other than those controlled by PMR management and/or shareholders, other than those necessary to achieve goals described in this Privacy Policy, and other than those required by law. PMR maintains a data protection policy which means that we will neither use the users’ personal or company information nor sell, trade, rent or lease it to others without the users’ consent. PMR cares about the safety of PMR Clients' personal data. PMR protects the Clients' data against unauthorized parties.

 5. Free materials and subscriptions - the newsletters and other marketing, informative or promotional materials that the user may download/subscribe to on the PMR websites is a double opt-in offer. The user downloads/subscribes to those by explicitly providing PMR with the user’s e-mail address and additional information on the forms designed for that purpose.

 6. Buying in PMR Online Shop - buying in PMR online shop is a two-stage process.

  1. After choosing the products that the user would like to buy, the user provides PMR with all the information necessary to process the order, except for payment information (i.e. the user’s credit card details) which are not stored in the shop. All the order information is transmitted over the Internet using a secure SSL connection. PMR protects the security of the user’s personal information from unauthorized access.

  2. If the user decides to pay online with the credit card, the user is redirected, also via an SSL secure connection, to the website of the professional secure Internet credit card authorization centre. Only there does the user give the credit card number and other necessary details. PMR does not have access to nor stores any of the information. The user can thus be sure that his most sensitive payment data will remain totally confidential. Any questions regarding payment procedures and order placement can be answered by the PMR Sales Department (from Monday to Friday, 8:00 am – 5:00 pm on +48123405100 or at sales@pmrcorporate.com).

 7. Unsubscribing and access to the data - the user has right to access and change his personal data and corporate information; the user also may unsubscribe at any time from any of the newsletters, marketing, commercial and promotional materials and other communication. If the user does not wish to continue any communication with PMR, is requested to notify PMR by sending an e-mail with such request to marketing@pmrcorporate.com If the user does not wish to continue receiving e-mailings or PMR subscriptions only, is requested to notify PMR by using the unsubscribe link included in each e-mailing or e-newsletter from PMR or by sending an e-mail entitled “UNSUBSCRIBE” to marketing@pmrcorporate.com.

 8. Limitations of liability - PMR is not responsible for any errors and omissions or the results obtained from the use of information presented in PMR products, services, news, analyses, on PMR websites and in other materials. PMR guarantees that the information is based on the analysis and research carried out by PMR alone and based on the independent and reliable sources of data. PMR websites include links to other websites and PMR is not responsible for any actions of third parties managing or owning these websites.

PMR Ltd. Sp. z o.o.
ul. Mogilska 65
31-545 Krakow
Poland

tel.: +48 12 340 51 00
fax: +48 12 340 51 08
e-mail: marketing@pmrcorporate.com, sales@pmrcorporate.com, info@pmrcorporate.com

PMR Ltd. Sp. z o.o., Mogilska 65, 31-545 Krakow, Poland, NIP number: 676-20-95-189. Destination of region court: Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS number: 0000057694. The amount of PMR's nominal capital: 150.000,00 PLN.
close window