Nowelizacja Prawa farmaceutycznego przyspieszy wzrost rynku

W połowie roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne. W naszej opinii, w dalszej perspektywie (kilkuletniej) może ona wpłynąć na wzrost cen i wyższą dynamikę rynku. Rozwój sieci aptecznych, które przez swój rozmiar wywierają presje ceny oferowane przez hurtownie i producentów zostanie zahamowany, a pozycja aptek niezależnych, które zawsze są w stanie wynegocjować rabaty, nieco się poprawi. Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, po oczekiwanym przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w 2017 r. (do około 3,8%), w prognozowanym okresie nastąpi spowolnienie tempa wzrostu PKB, jednakże jego dynamika nadal będzie kształtowała się na poziomie około 3%. Wzrost napędzany będzie przez silną konsumpcję gospodarstw domowych, wspieraną przez dobrą sytuację na rynku pracy, tj. niskie (i nadal spadające) bezrobocie oraz silnie rosnące płace. Przewidujemy również stopniowy wzrost inflacji, aż do zbliżenia się do celu inflacyjnego w roku 2019. Nie bez znaczenia w okresie prognozy pozostaje również czynnik demograficzny, a więc malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
To open the FULL free article/document, please sign up.

*required
*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
I accept Privacy Policy
SEND


Free e-letters