Twój koszyk:

Formularz zamówienia dla FIRM.
Jeśli kupujesz jako osoba fizyczna / konsument, WEJDŹ TUTAJ >

Szczegóły zamówienia:

1.

II Branżowe Forum Budownictwo w Polsce 2018

II Branżowe Forum Budownictwo w Polsce 2018

Uczestnictwo: dla 1 osoby, Język: polski, Sposób dostarczenia: Spotkanie biznesowe1 195 €  - 180€
1 015

2.

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Licencja: Standard, Język: polski, Sposób dostarczenia: PDF / online access / Excel / PPT3 600 €  - 610€
2 990


Koszt całkowity netto: 4 005

Polscy klienci otrzymają fakturę w PLN (według kursu EUR do PLN określanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury) wraz z doliczonym podatkiem VAT zgodnym z obowiązującymi przepisami. Klienci zagraniczni otrzymają fakturę w EUR.Licencja:

Warunki udziału w Forum PMR Budownictwo 2018
12 października 2017 r., Warszawa

 1. Warunkiem udziału w Forum Budownictwo 2018 jest:
  a) rejestracja uczestnictwa i wniesienie opłaty za udział w Forum wynoszącej:
  • w okresie do 31 maja 2017 r.:
   • dla jednej osoby z firmy: 995 Euro + 23% VAT
   • dla drugiej osoby z firmy: 795 Euro + 23% VAT
   • dla trzeciej i kolejnej osoby z firmy: 695 Euro + 23% VAT,
  •  w okresie po 31 maja 2017 r.:
   •  dla jednej osoby z firmy: 1195 Euro + 23% VAT
   •  dla drugiej osoby z firmy: 995 Euro + 23% VAT
   •  dla  trzeciej i kolejnej osoby z firmy: 895 Euro + 23% VAT

lub
b) rejestracja uczestnictwa i wniesienie stosownej opłaty za pakiet:
    udział w Forum Budownictwo 2018 oraz raport „Sektor budowlany w Polsce - II połowa.    Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
(w licencji STANDARD) wynoszącej:

 • w okresie do 31 maja 2017 r.:  3805 Euro + 23% VAT  dla jednej osoby z firmy
 • w okresie po po 31 maja 2017 r.: 4005 Euro + 23% VAT dla jednej osoby z firmy

 

2. Zakup w/w pakietu dla jednej osoby z firmy klienta, upoważnia do uzyskania specjalnych cen uczestnictwa dla kolejnych osób z firmy, wynoszących:

 • w okresie do 31 maja 2017 r.:
 • 495 Euro + 23% VAT - dla drugiej osoby z firmy:
 • 295 Euro + 23% VAT- dla trzeciej i kolejnej osoby z firmy

 

 • w okresie po 31 maja 2017 r.:
 • 595 Euro + 23% VAT - dla drugiej osoby z firmy
 • 395 Euro + 23% VAT- dla trzeciej i kolejnej osoby z firmy.
 1.  Opłata za uczestnictwo w Forum obejmuje:
  •  prelekcje i dyskusje panelowe
  •  materiały konferencyjne
  •  udział w sesji pytań i odpowiedzi
  •  przerwy kawowe i lunch
 2. Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, na konto podane
  na fakturze.
 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej.
 4. W przypadku zgłoszeń dokonanych do dnia 15 czerwca 2017 r.,  bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać do dnia 23 czerwca 2017 r. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do przesłania zarejestrowanym uczestnikom Forum pełnej agendy Forum do dnia 15 czerwca 2017 r.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum do dnia 9 września 2017 r., Zgłaszający obowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 250 Euro + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 9 września 2016, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury i nie przysługuje mu zwrot żadnych kosztów.
 7. W przypadku nieobecności w Forum, a także braku pisemnej rezygnacji z udziału w Forum, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 8. Rezygnacji z udziału w spotkaniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres PMR Sp. z o.o. lub pod adres mailowy: events@pmrcorporate.com
 9. W przypadku chęci zmiany osoby zgłoszonej w celu uczestnictwa w spotkaniu, należy o tym niezwłocznie poinformować Organizatora.
 10. W przypadku odwołania spotkania z winy organizatora, opłata za uczestnictwo w spotkaniu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty planowanego spotkania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania.
 12. Organizator zastrzega, że korzystanie z przekazywanych informacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem tych informacji ponosi klient. PMR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez PMR.

Licencja "STANDARD" (dla 1-2 Użytkowników) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci komputerów czy innych urządzeń elektronicznych dla maksymalnie dwóch Użytkowników wskazanych przez Klienta, którzy przebywają w tym samym kraju, co siedziba Klienta;
 • w zakresie rozpowszechniania Produktu: wyświetlanie w Serwisie PMR Online dla maksymalnie dwóch Użytkowników wskazanych przez Klienta;
 • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu maksymalnie dwóm Użytkownikom wskazanym przez Klienta, wyłącznie na użytek tego Klienta, przebywających w tym samym kraju, co siedziba Klienta.

Licencja "STANDARD PLUS" (dla 3-9 Użytkowników) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci komputerów czy innych urządzeń elektronicznych dla od 3 do maksymalnie 9 Użytkowników wskazanych przez Klienta, którzy przebywają w tym samym kraju, co siedziba Klienta;
 • w zakresie rozpowszechniania Produktu: wyświetlanie w Serwisie PMR Online, dla od 3 do maksymalnie 9 Użytkowników wskazanych przez Klienta;
 • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie od 3 do maksymalnie 9 Użytkownikom wskazanych przez Klienta, wyłącznie na użytek tego Klienta, przebywających w tym samym kraju, co siedziba Klienta.

Licencja "CORPORATE" (od 10 Użytkowników) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci komputerów czy innych urządzeń elektronicznych od 10 do nieograniczonej liczby Użytkowników wskazanych przez Klienta, wyłącznie na użytek tego Klienta znajdujących się w tym samym kraju, co siedziba Klienta, jak również w innych krajach niż kraj siedziby Klienta (bez ograniczeń terytorialnych);
 • w zakresie rozpowszechniania Produktu: wyświetlanie w Serwisie PMR Online dla od 10 do nieograniczonej liczby Użytkowników wskazanych przez Klienta;
 • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu od 10 do nieograniczonej liczby Użytkownikom wskazanych przez Klienta, wyłącznie na użytek Klienta, którzy znajdują się w tym samym kraju, co siedziba Klienta, jak również w innych krajach niż kraj siedziby Klienta (bez ograniczeń terytorialnych).

Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone. Dostępność Produktów udostępnionych w ramach PMR Online ograniczona jest czasem trwania Umowy subskrypcji.

PMR jest członkiem SIIA's Corporate Content Anti-Piracy Program. W wypadku złamania warunków licencji, do SIIA zostanie wysłany raport w celu przeprowadzenia dochodzenia, a w konsekwencji mogą zostać przez SIIA nałożone kary finansowe. Dodatkowo w wypadku produktów i serwisów online subskrypcja zostanie zawieszona bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów zakupu.Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu sfinalizowania zamówienia:

Forma płatności:

Przelew bankowy
Karta płatnicza    
(American Express)
Karta płatnicza    
(Visa / Mastercard / Maestro)


Pan Pani

Adres e-mail:
W celu otrzymania przesłanej przez nas korespondencji, prosimy o dodanie adresu pmr@pmrpublications.com do listy zaufanych nadawców. Więcej informacji uzyskają Państwo u administratora sieci.
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Pełna nazwa firmy:
Adres rejestracyjny firmy
(do faktury):
Miasto:
Kod pocztowy:
Państwo:
Telefon:
Adres e-mail / Tel. do działu księgowości:
Adres do korespondencji
(jeśli inny niż adres do faktury):
Komentarze do zamówienia:
(numer zamówienia jeśli dotyczy itp.)
Numer VAT EU (tylko klienci z Unii Europejskiej):
NIP (tylko klienci z Polski):

Wybierz typ faktury:

E-invoice
Akceptuję fakturę elektroniczną w formacie PDF oraz zgadzam się na przesłanie jej wyłącznie w tej wersji na adres podany w zamówieniu.

Paper invoice
Wybieram papierową fakturę.

 
Upoważniam PMR Ltd. Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez mojego podpisu.
Akceptuję postanowienia Regulaminu zakupów produktów i usług oferowanych przez PMR Ltd. Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych firmy zgodnie z Regulaminem.

       Drukuj